Biuro Zarządu:

ul. Sienkiewicza 8, 80-227 Gdańsk


NIP: 957090691

tel: 727 008 103

tel: 505 438 974

e-mail: biuro@zzwp.pomorskie.pl , pzw.biuro@wp.pl

Zebranie sprawozdawcze w kole nr 19 w Malborku

Dnia 12.12.2017r w Kole 19M w Malborku odbyło się Zebrania Sprawozdawcze za rok 2017. Zebranie otworzył Prezes Koła płk dypl. Jerzy Litwiński witając przybyłych członków i zaproszonego gościa prezesa Koła20M ppłk dypl. pil. Adama Hodernego – a następnie:

- wybrano prezydium zebrania i jego przewodniczącego;

- przedstawiono i zatwierdzono porządek zebrania;

- powołano protokolantów.

Sprawozdanie z działalności zarządu koła za rok 2017 przedstawił prezes – Jerzy Litwiński. Oto jego skrót: „ Rok 2017 był szczególną datą dla naszego Stowarzyszenia. W roku tym 15 czerwca minęło 36 lat kiedy powstałnasz Związek - Związek Byłych Żołnierzy Zawodowych i Oficerów Wojska Polskiego. Niełatwa była dla nas droga realizacji zaplanowanych zamierzeń szczególnie od roku 2015 po zmianach jakie zaszły w naszym kraju. Godnym podkreślenia jest jednak fakt, że tą działalność realizowali społecznie, z duży zaangażowaniem nasi członkowie, którzy działalność w Związku traktowali z pełnym oddaniem i zaangażowaniem, by dalej swoim doświadczeniem służyć naszej Ojczyźnie. Z całą mocą podkreślam, że realizacja naszych zamierzeń nie byłaby możliwa bez dobrej współpracy i dużej przychylności malborskiego SLD, które udostępniło nam pomieszczenia do przeprowadzenia zebrań koła i posiedzeń Zarządu. W imieniu Was wszystkim składam serdeczne żołnierskie podziękowania tej organizacji bez której nasza działalność byłaby wielce utrudniona. Szczególne podziękowanie składam obecnemu na naszym zebraniu członkowi powiatowego SLD kol. Adamowi Hodernemu, który nam wiele w tym pomógł. Serdeczne podziękowania przekazujemy też wszystkim członkom PZW w Gdańsku.”

Następnie prezes przedstawił dane z naszej działalności , dane statystyczne koła i podziękował wszystkim, którzy przyczynili się do realizacji stojących przed nami zadań.

Następnie swoje sprawozdania i przedstawili:

- sprawozdanie finansowe za 2017 i projekt budżetu na rok 2018 – skarbnik koła – mjr Jakub Steć;

- sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Koła – jej przewodniczący ppłk Bernard Jankowiak – i udzielono absolutorium zarządowi koła;

- przyjęto plan zamierzeń koła na 2018r;

- przedstawiono projekt uchwały i przeprowadzono nad nią dyskusję;

- przyjęto uchwałę do realizacji .

Zostały wręczone wyróżnienia dla zasłużonych członków koła, po czym prezes przekazał życzenia Noworoczne w imieniu własnym i Biskupa Polowego WP.

Na tym zebranie zakończono.

 

tekst i foto – Z. Kowalski
Licznik odwiedzin: 174152