Biuro Zarządu:

ul. Sienkiewicza 8, 80-227 Gdańsk


NIP: 957090691

tel: 727 008 103

e-mail: biuro@zzwp.pomorskie.pl , pzw.biuro1@wp.pl

Konto bankowe: 06 1020 1811 0000 0002 0014 8486

Posiedzenie Zarzadu Głównego ZŻWP 28.09.2021r.

W dniu 28.09.2021 r. w Warszawie odbyło się posiedzenie Zarządu Głównego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego, w którym z ramienia PZW uczestniczyli, jego prezes ppłk Zbigniew Drozdek oraz kmdr Bożena Szubińska. Spośród 32 członków Zarządu Głównego w spotkaniu uczestniczyło 14 osób, natomiast 13 przesłało pełnomocnictwa do głosowania, dzięki czemu zgodnie z zapisami Statutu można było prawomocnie podejmować uchwały.

 

Przybyłych powitał Sekretarz Generalny ZŻWP płk Henryk Budzyński, który przedstawił porządek posiedzenia i poddał go pod głosowanie. Po powitaniu uczestników posiedzenia, odśpiewaniu pieśni Związku i uczczeniu minutą ciszy zmarłych członków, Prezes Związku płk Marek Bielec złożył informację o działaniach Prezydium Zarządu Głównego od ostatniego posiedzenia ZG ZŻWP, które odbyło się 22 czerwca 2021 roku. W omawianym czasie doszło do rozwiązania Śląskiego Zarządu Wojewódzkiego ZŻWP. Koła tworzące Śląską Organizację Związkową ZŻWP utworzyły lokalne organizacje wspierane przez miejscowe samorządy.

 

Członkowie kierownictwa Związku brali udział w wojewódzkich i rejonowych obchodach 40-lecia Związku i zjazdach delegatów. Wiele zarządów wojewódzkich i rejonowych zorganizowało uroczystości w których uczestniczyli przedstawiciele władz samorządowych a nawet wojska. Zarząd Rejonowy w Sieradzu opracował i wydał bogato ilustrowaną i obszerną historię Związku. Kierownictwo Związku kieruje prośbę do zarządów, które będą organizowały zjazdy wojewódzkie o przekazywanie do Zarządu Głównego problemów jakie przedstawiciele władz krajowych powinni poruszyć na zjeździe wojewódzkim.

Zarząd Główny poinformował o problemach finansowych na pokrycie wydatków związanych z obsługą zjazdów ( przejazdy i noclegi osób obsługujących zjazdy).

Prezydium Zarządu Głównego ZŻWP wystosowało pisma w sprawie Głosu Weterana i Rezerwisty, niestety nie wszystkie zarządy ustosunkowały się do jego treści. Natomiast wszystkie nadesłane odpowiedzi jakie otrzymał ZG ZŻWP były zgodne co do tego, że GWiR należy bezwzględnie utrzymać. Rozbieżności stanowisk dotyczyły treści, tematyki wydawnictwa oraz częstotliwości jego edytowania. Przeważała jednak opinia, że powinien to być nadal miesięcznik.

Związek aktualnie przeżywa poważny kryzys, wiele zarządów różnych szczebli nie ma własnych siedzib, dlatego na zebraniach sprawozdawczo-wyborczych konieczne jest podjęcie dyskusji co do koncepcji funkcjonowania Związku, jego przyszłości, opłaty składek, prenumeraty GWiR. Prezes Związku płk Marek Bielec ze względu na stan zdrowia przekazał prowadzenie obrad płk Henrykowi Budzyńskiemu i nie brał udziału w dalszych obradach.

 

Wnioski z kontroli Zarządu Głównego za 2020 r. przez Główną Komisję Rewizyjną prezentował ppłk Arkadiusz Cieślik oraz kmdr Eugeniusz Konarski. W kwestii oceny systemu sprawozdawczego nastąpiła znacząca poprawa. Godne uznania jest wykorzystanie systemu komunikacji elektronicznej przez niektóre struktury związkowe. Bywają jednak i takie sytuacje, kiedy Zarząd nie posiada swojego adresu internetowego. W roku sprawozdawczym pomniejszył się stan osobowy Związku o 564 osoby. Pozytywem natomiast było przyjęcie 61 nowych członków do Związku w Zarządzie Regionalnym w Słupsku. Ze sprawozdań wynika, że Związek się nie rozwija, a raczej starzeje. Jego członkowie mają kłopoty ze zdrowiem. Brakuje młodych ludzi, kobiet, żołnierzy. Systematycznie dochodzi do redukcji liczby kół, w ostatnim roku z 317 do 307. Coraz więcej Zarządów nie spełnia wymogów statutowych i powinny się połączyć z innymi strukturami. Składek członkowskich nie płaciło w ostatnim roku 1031 osób. Z wyliczeń wynika, że tylko co 10 członek płaci składki. Liderem w płaceniu składek jest mazowieckie ze średnią 17,98 na członka oraz Giżycko ( średnia 17, 00), natomiast w lubuskim średnia opłata członkowska to 50 groszy.

Trudnym do zrozumienia jest nie respektowanie uchwał i decyzji ZG ZŻWP i ich własna interpretacja przez niektóre Zarządy Wojewódzkie, mimo zapisów statutowych. Omówione zostały szczegółowo wyniki kontroli Lubelskiego Zarządu Wojewódzkiego ZŻWP. Jednym z problemów trapiących lubelską organizację wojewódzką są zmiany osób pełniących funkcje w zarządzie wojewódzkim. Dotyczy to przede wszystkim funkcji skarbnika wojewódzkiego. Występują tam również trudności w komunikacji między zarządem wojewódzkim i kołami.

 

Skarbnik ZG ZŻWP płk Adam Spychalski przedstawił informację o stanie finansów Zarządu Głównego, stanie wpływów z tytułu 1% OPP oraz o stanie opłacania składek członkowskich. Zarząd Główny ze składek pozyskał 57% planowanych na rok bieżący dochodów. W poprzednich latach składki wpływały na poziomie 70-80%. Również niższe wpływy Związek osiągnął z tytułu 1% Odpisu od Podatku. Zarząd Główny nie posiada szczegółowych danych z terenowych urzędów skarbowych, nie może więc określić kwoty przypadających na poszczególne zarządy wojewódzkie i rejonowe. W celu ograniczenia kosztów funkcjonowania i uzyskania oszczędności dokonano połączenia biura Zarządu Głównego z biurem Mazowieckiego Zarządu Wojewódzkiego ZŻWP.

 

Płk Henryk Budzyński przedstawił wnioski jakie napłynęły do biura ZG ZŻWP odnośnie ramowego planu zamierzeń na 2022 roku. Nie wpłynęły one jednak na konieczność wprowadzenia zasadniczych zmian w projekcie ramowego planu zamierzeń na 2022 rok.

 

Przewodniczący Komisji Statutowej płk Józef Mroczka omówił projektowane zmiany w Statucie Związku. Projekt zmian został przesłany członkom PZW ZŻWP i prezesom kół w sierpniu br. Na pisma wysłane do 42 Zarządów w sprawie zmian w Statucie tylko 25 z nich udzieliło odpowiedzi zwrotnej. Z terenu dochodzą informacje, że nie są przekazywane informacje w dół do kół. Przyczyną takiego stanu rzeczy może być pandemia, zaawansowany wiek i stan zdrowia członków Zarządów. Na obecnym etapie procedowania projektów zmian w Statucie, wypracowano 36 zmian na 70. Aktualnie 21 zmian jest do uzgodnienia.

 

Następnie przystąpiono do głosowania w sprawie uchwał. Przyjęto uchwałę w sprawie Ramowego Planu Zamierzeń na 2022 rok, w sprawie projektu budżetu na 2022r., przyjęto uchwalę w sprawie składek członkowskich (z dotychczasową stawką składki 10 gr od 100 zł pobieranej przez członka Związku emerytury lub renty odprowadzanej na potrzeby władz krajowych i wojewódzkich z zachowaniem dotychczasowych terminów odprowadzania). W związku z tym że wpłynęła prośba autora pieśni Związku o nadanie jej rangi hymnu, propozycja została przyjęta przez członków Zarządu Głównego w postaci uchwały. Mamy teraz Hymn Związku w miejsce dotychczasowej pieśni Związku przy niezmienionej melodii i słowach.

 

Po przerwie odbyło się posiedzenie wspólników spółki GWiR. Wspólnikami spółki są członkowie Zarządu Głównego. Przedmiotem posiedzenia było sprawozdanie z działalności zarządu spółki i sprawozdanie finansowe spółki. Niestety prenumerata GWiR z roku na rok spada. W ostatnim roku GWiR zmienił się, poszerzył zakres informacji, z życia Związku, ludzie Związku, o przyszłości związku, ostatnio zwiększył czcionkę wychodząc naprzeciw potrzebom seniorów.

Dyskusję zdominowały problemy związane z wydawaniem miesięcznika Głos Weterana i Rezerwisty. Por. Jerzy Pantak z Olsztyna zawodowy dziennikarz zwrócił uwagę na szatę graficzną, wygląd i treść pisma. Wygląd GWiR nie zachęca do czytania. Pismo powinno być drukowane inną czcionką z większymi odstępami między wierszami a teksty powinny być znacznie krótsze. Wnioskowano o znalezienie tańszego wydawcy. Dziennikarz zaprezentował pisma wydawane przez działające w Olsztynie stowarzyszenia, które są znacznie tańsze. W toku dyskusji okazało się, że zaprezentowane pisma były rozprowadzane bezpłatnie co obniżało ich koszty druku, w przeciwieństwie do GWiR, który jest zobowiązany do odprowadzania podatków ponieważ jest rozprowadzany odpłatnie do prenumeratorów. W sprawie redagowania pisma doszło do wstępnego porozumienia między por. Jerzym Kantakiem a członkami zarządu spółki płk Henrykiem Budzyńskim i Radosławem Kurkiem. Wspólnicy czyli członkowie zatwierdzili sprawozdanie finansowe i sprawozdanie z działalności zarządu spółki GWiR.

 

Członkowie Zarządu Głównego ZŻWP

ppłk w st. spocz. Zbigniew Drozdek oraz kmdr w st. spocz. Bożena Szubińska.

 

 
Licznik odwiedzin: 447462