Biuro Zarządu:

ul. Sienkiewicza 8, 80-227 Gdańsk


NIP: 957090691

tel: 727 008 103

e-mail: biuro@zzwp.pomorskie.pl , pzw.biuro1@wp.pl

Konto bankowe: 06 1020 1811 0000 0002 0014 8486

Posiedzenie Pomorskiego Zarządu Wojewódzkiego ZŻWP 20.09.2021r.

W dniu 20.09.2021 r. odbyło się posiedzenie Pomorskiego Zarządu Wojewódzkiego ZŻWP. Otworzył je prezes Pomorskiego Zarządu Wojewódzkiego ppłk Zbigniew Drozdek witając przybyłych członków Zarządu oraz prezesów kół.

Tradycyjnie, odśpiewano Pieśń Związku i minutą ciszy uczczono pamięć członków związku, którzy w ostatnim czasie odeszli na wieczną wachtę i wartę (członek PZW mjr Lech Dąbski zm. 15.04.2021r.).

Ppłk Zbigniew Drozdek przedstawił harmonogram spotkania. Celem spotkania była dyskusja nad przywróceniem zdolności funkcjonowania struktur Pomorskiego Zarządu Wojewódzkiego ZŻWP i kół oraz przygotowanie XI Zjazdu Delegatów Pomorskiej Organizacji Wojewódzkiej, a także przedstawienie informacji o działaniach Pomorskiej Delegatury Obywatelskiego Parlamentu Seniorów i wymiana doświadczeń.

Pplk Drozdek przypomniał, że wszyscy członkowie Zarządu Wojewódzkiego i prezesi kół otrzymali niezbędne informacje drogą elektroniczną przed spotkaniem. Były to dokumenty dotyczące organizacji kampanii wyborczej oraz opis działań PZW ZŻWP podczas ostatniej kadencji. Porządek posiedzenia i materiały będące przedmiotem obrad były wyświetlane na przedstawionej prezentacji.

Realizując przyjęty porządek obrad, ppłk Zbigniew Drozdek rozpoczął omawianie propozycji zorganizowania naszego Zjazdu w terminie 4 grudnia w godz. 10.00-14.30.W związku z wystąpieniem Prezesa PZW ZŻWP ppłk Z. Drozdka do Prezydent Miasta Pani Aleksandry Dulkiewicz o wsparcie organizacyjno - finansowe przy organizacji tego przedsięwzięcia oraz spotkania pokoleń żołnierskich, nie jest jeszcze wiadomo gdzie odbędzie się Zjazd. Miejsce, dokładnie wskaże Urząd Miasta, który ma zapewnić salę. W przypadku gdyby Urząd Miasta nie mógł nas wesprzeć, planuje się jako zapasowe miejsce Zjazdu Muzeum Marynarki Wojennej i Klub Riwiera w Gdyni.

Po zjeździe w godz. 15.00 – 18.00 planowane jest opłatkowe spotkanie żołnierskich pokoleń,

które ma sfinansować Urząd Miasta. Prezes PZW ZŻWP ppłk Zbigniew Drozdek wystąpił do Prezydent Miasta Aleksandry Dulkiewicz z prośbą o objęcie tego spotkania honorowym patronatem. Na razie czekamy na odpowiedz z Urzędu Miasta.

Do organizacji Zjazdu potrzebne będą osoby funkcyjne. Wstępnie zaplanowano na Przewodniczącego Zjazdu - płk Wiesława RUTKOWSKIEGO, do pracy w Komisji mandatowej – kmdr Boże SZUBIŃSKĄ, oraz jednym z protokolantów będzie płk Jerzy MALISZEWSKI, Wszyscy oni wyrazili zgodę na objęcie zaproponowanych funkcji podczas Zjazdu.

Do komisji mandatowej trzeba będzie jeszcze dobrać osoby zgłoszone z sali spośród delegatów. Podobnie potrzebny będzie jeszcze jeden protokolant. Trzeba będzie przygotować listy delegatów uczestniczących w Zjeździe i postarać się aby przynajmniej 2/3 delegatów mogło wziąć w nim udział, dla ważności wyborów zgodnie ze statutem. Dla sprawnego wydawania mandatów i odhaczania osób biorących udział w Zjeździe potrzebne jest wsparcie komisji mandatowej dwoma osobami. Potrzebni są także kandydaci do sprawowania funkcji w Komisji wyborczej, której zadaniem będzie sporządzenie listy kandydatów do wyborów oraz liczenie głosów i ogłoszenie wyników wyborów. Potrzebne jest opracowanie Regulaminu głosowania, w którym wskaże się potrzebne szczegóły. Podobnie potrzebni są kandydaci do Komisji uchwał i wniosków. Wcześniej zostanie przygotowany projekt uchwał i wniosków, który zostanie uzupełniony o propozycje zgłoszone z sali podczas obrad. Oczekuje się od prezesów kół wybrania delegatów i zaproponowanie niektórym z nich pełnienia funkcji podczas Zjazdu.

Dyskutowano nad liczbą członków władz wojewódzkich. Obecnie, Zarząd Wojewódzki – liczy 15 osób, a może ich być 25. Prezes zaproponował opcję włączenia 16 prezesów kół do składu Zarządu Wojewódzkiego. Należy zastanowić się czy Wojewódzka Komisja Rewizyjna, która obecne liczy 3 osoby powinna być poszerzona do 4. Wojewódzki Sąd Koleżeński – obecnie liczy 3 osoby, ale od lat nie był potrzebny. Podczas Zjazdu Wojewódzkiego mamy także dokonać wyboru delegatów na Zjazd Krajowy, przy czym ilość delegatów jest uzależniona od liczby członków w pomorskiej organizacji, stosując wyliczenie 1 delegat na 150 członków. Z PZW ZŻWP może więc być wybranych prawdopodobnie 3 delegatów.

Przymierzając kandydatów do naszych obecnych struktur Prezydium powinno liczyć 9 osób. Tylko 2 osoby z obecnego składu mogą nadal pozostać w Prezydium, są to: kmdr Bożena Szubińska jako wiceprezes oraz mjr Sławomir Bielak jako skarbnik. Potrzebny jest kandydat na prezesa, 2 kandydatów na wiceprezesów, 1 na sekretarza i 3 na członków. Ppłk Zbigniew Drozdek nie rezygnuje z kandydowania na prezesa w tych trudnych czasach, ale nie zamierza kandydować na delegata na Zjazd Krajowy. Potrzebny jest także Pełnomocnik ds. kontaktów z FPEiRW oraz Zespól Wsparcia, który mógłby systematycznie monitorować ogłoszenia o konkursach na realizację zadań publicznych, opracowywać oferty na realizację zadań publicznych we współpracy z zarządami kół, organizować działania związane z realizacją zadań (określanie wykonawcom zadań - sposobów realizacji, przestrzeganie terminów i sposobu dokumentacji.), opracowywać potrzebne sprawozdania z realizacji zadań, a także udzielanie pomocy zarządom kół np. poszukiwanie miejsc zebrań, spotkań, poszukiwanie prelegentów itp. Na powołanie takiego Zespołu pozwala § 49 ust 2 i § 48. ust. 2, pkt. 8 Statutu ZŻWP. Stworzenie takiego Zespołu Wsparcia mogłoby poszerzyć możliwości organizacji innych atrakcyjnych przedsięwzięć, korzystając np. z funduszy na aktywizację seniorów, można byłoby np. organizować wycieczki. Najlepiej byłoby gdyby do tego Zespołu oddelegowano kompetentnych członków z większych kół, w celu sprawowania funkcji koordynatorów projektu i współpracy z Urzędami miast Gdańska, Gdyni.

Prezes ppłk Zbigniew Drozdek przedstawił propozycje sporządzenia baneru na Zjazd, który będzie podobny do tego z ostatniego Zjazdu, ale będzie bardziej czytelny. Na banerze będzie wydruk XI Zjazd Delegatów Pomorskiej Organizacji Wojewódzkiej, obok będzie logo Związku, które zawiera napis Związek Żołnierzy Wojska Polskiego, wokół orła. Dobrze byłoby wpisać w okrąg wokół orła hasło „40 -lecie” lub „40 lat” dla podkreślenia jubileuszu związku. Będą też przygotowane przypinki z logo Związku. Z uwagi na niepewną sytuację z powodu koronawirusa, nie będzie na banerze, ani na przypince dokładnej daty i miejsca Zjazdu, ponieważ mogą one ulec nagłej zmianie. Nie możemy sobie pozwolić na straty finansowe w obliczu i tak trudnej sytuacji, dlatego musimy być ostrożni i planować uniwersalne rozwiązania.

Dyskutowano jeszcze o naszym organie prasowym Głos Weterana i Rezerwisty, dochodząc do stanowiska ,ze jest on nam potrzebny, powinien nadal być wydawany w tej samej częstotliwości, ale nie powinien drożeć. Prezes zaapelował o większą prenumeratę w kołach.

Następnie prezes PZW ZŻWP ppłk Drozdek przedstawił zebranym informacje o najważniejszych przedsięwzięciach, które będą realizowane w najbliższym czasie.

25.09.2021 r. - prezes i sekretarz PZW ZZWP wezmą udział w XXXV Spotkaniu POKOLEŃ – w którym Gościem Honorowym będzie - kmdr prof. dr hab. Jerzy PRZYBYLSKI

27.09.2021 r. - delegacja Związku ( z koła nr 10) weźmie udział w uroczystościach związanych z obchodami Dnia Polskiego Państwa Podziemnego.

28.09.2021 r. Prezes i sekretarz wezmą udział w posiedzeniu Zarządu Głównego ZŻWP

10.10.2021-delegacja koła nr 21 weźmie udział w obchodach Dnia Weterana w Gdyni ( zgłosił kol. st. chor. szt. Edward Golis)

11.10.2021 r. odbędzie się posiedzenie Prezydium PZW ZŻWP

12.10.2021 r. delegacje kół oraz PZW ZŻWP wezmą udział w obchodach Dnia Czynu Polskich Sił Zbrojnych na Wschodzie w Gdańsku i Gdyni

25.10.2021 r. odbędzie się posiedzenie Zarządu Wojewódzkiego

 

Opracowała - kmdr Bożena Szubińska

Zdjęcia – Antoni Palczewski

 
Licznik odwiedzin: 447455