Biuro Zarządu:

ul. Dolna Brama 8, 80-821 Gdańsk


NIP: 957-090-06-91

tel: 727 008 103

e-mail: biuro@zzwp.pomorskie.pl , pzw.biuro1@wp.pl

Konto bankowe: 06 1020 1811 0000 0002 0014 8486

Uchwała programowa XII Krajowego Zjazdu Delegatów ZŻWP

2. Pozyskiwanie sojuszników dla działalności Związku pośród różnych instytucji państwowych, samorządowych, organizacji pozarządowych, związków zawodowych, a także spośród innych podmiotów społecznych.
3. Współdziałanie z organami samorządu terytorialnego, włączanie się w nurt działania lokalnych organizacji pozarządowych, wspieranie działań i inicjatyw służących społecznościom lokalnym.
4. Zacieśnianie współpracy w ramach Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP, wspieranie członków związków i stowarzyszeń służb mundurowych zrzeszonych w Federacji, którzy zamierzają kandydować w wyborach samorządowych i parlamentarnych, a także organizowanie akcji promujących kandydatów zasługujących na nasze zaufanie.
5. Wyjaśnianie społeczeństwu problemów związanych z bezpieczeństwem i obronnością państwa, prezentowanie stanowisk i opinii organom władzy państwowej i samorządowej oraz organom wojskowym.
6. Popularyzacja działalności Związku oraz osób ze środowiska wojskowego na portalu internetowym Związku i na łamach „Głosu Weterana i Rezerwisty”, a także w dostępnych publikatorach.
7. Monitorowanie warunków socjalnych i zdrowotnych członków, udzielanie pomocy koleżeńskiej, dobrosąsiedzkiej, poszukiwanie efektywnych form jej sprawowania.
8. Udział w pracach lokalnych rad senioralnych oraz przedsięwzięciach Uniwersytetu Trzeciego Wieku i Obywatelskiego Parlamentu Seniorów.
9. Współdziałanie i wspieranie Fundacji Pomocy Emerytów i Rencistów Wojskowych.
10. Propagowanie przekazywania wpłat 1% od podatku przez członków i sympatyków na rzecz Związku Żołnierzy Wojska Polskiego;
11. Pozyskiwanie środków finansowych na wsparcie realizacji zadań publicznych.
12. Udział Związku w pracach w Europejskiej Organizacji Stowarzyszeń Wojskowych (EUROMIL);
13. Udział w międzynarodowych spotkaniach, sympozjach i konferencjach poświęconych problemom środowisk żołnierzy i weteranów.

IV. XII Krajowy Zjazd Delegatów zobowiązuje nowo wybrane władze wszystkich szczebli do przedstawienia treści uchwały na posiedzeniach Zarządów Wojewódzkich, Rejonowych i zebraniach Kół oraz do corocznego rozliczania z jej wykonania i składania stosownych informacji w sprawozdaniach rocznych. Zjazd zobowiązuje Zarząd Główny Związku do stałego uaktualniania zadań określonych w niniejszej uchwale, w zależności od potrzeb.

Włocławek, dnia 21 czerwca 2022 r.
Licznik odwiedzin: 567888