Biuro Zarządu:

ul. Sienkiewicza 8, 80-227 Gdańsk


NIP: 957090691

tel: 727 008 103

tel: 505 438 974

e-mail: biuro@zzwp.pomorskie.pl , pzw.biuro@wp.pl

Uchwała Programowa XI Zjazdu Pomorskiej Organizacji ZŻWP

UCHWAŁA PROGRAMOWA
PRZYJĘTA NA XI ZJEŹDZIE DELEGATÓW POMORSKIEJ ORGANIZACJI WOJEWÓDZKIEJ ZWIĄZKU ŻOŁNIERZY WOJSKA POLSKIEGO
OBRADUJĄCEGO 4 GRUDNIA 2021 ROKU

Miniona kadencja władz Pomorskiej Organizacji Wojewódzkiej Związku Żołnierzy Wojska Polskiego upłynęła w warunkach, które w zasadniczy sposób wpływały i nadal wpływają na charakter, cele i formy działalności Związku Żołnierzy Wojska Polskiego oraz wymagają istotnego przemodelowania poglądów na rolę, miejsce i kierunki pracy środowiska związkowego. Szczególnym przyczynkiem do zasadniczych zmian pozostaje jednostronne rozwiązanie przez Ministerstwo Obrony Narodowej w lutym 2016r., zawartego ze Związkiem porozumienia o współpracy oraz zakaz jakichkolwiek relacji jednostek i instytucji wojskowych z ogniwami organizacyjnymi Związku. Konsekwencje tego kroku są wielorakie i dotyczą wielu aspektów społecznych, materialnych i moralnych. Drugim bardzo ważnym czynnikiem wpływającą na działalność Związku jest utrzymująca się od wiosny 2020 roku pandemia Covid-19. Sytuacja ta wymaga zwielokrotnionego wysiłku ogniw i członków naszego Związku w poszukiwaniu nowych rozwiązań oraz nowych możliwości działania.

Na podstawie analizy aktualnej, a także przewidywanej sytuacji oraz w oparciu o wnioski z kampanii wyborczej w kołach i dyskusji plenarnej podczas obrad XI Zjazd Delegatów Pomorskiej Organizacji Wojewódzkiej Związku Żołnierzy Wojska Polskiego Województwa przyjmuje następujące główne cele działania dla nowo wybranych władz Pomorskiej Organizacji Wojewódzkiej ZŻWP na lata 2021 – 2025:

1) Utrzymanie, a w niektórych kołach odtworzenie zwartości i sprawności działania w zmienionych uwarunkowaniach społecznych, materialnych, moralnych i pandemicznych;
2) Integracja środowiska byłych żołnierzy zawodowych, ukierunkowana na obronę praw i interesów żołnierzy, a w tym uprawnień emerytalno-rentowych, poszanowanie ich godności i honoru oraz należnego miejsca w historii narodu polskiego i Sił Zbrojnych;
3) Efektywna współpraca ogniw Związku z samorządami lokalnymi, z organizacjami pozarządowymi i innymi partnerami społecznymi realizującymi zadania proobronne i społeczne;
4) Aktywizacja środowiska absolwentów Szkół Podchorążych i Oficerów Rezerwy ze wsparciem struktur samorządowych województwa pomorskiego i samorządów lokalnych;
5) Wspieranie opieki zdrowotnej, wolontariatu i koleżeńskiej samopomocy wobec członków chorych i niedołężnych oraz udział w świadczeniu pomocy socjalnej osobom jej potrzebującym;
6) Poprawa efektywności komunikacji wewnętrznej między członkami, Kołami i Pomorskim Zarządem Wojewódzkim ZŻWP poprzez wykorzystanie środków komunikacji elektronicznej i internetowej.

Powyższe cele ociągnąć poprzez realizację zadań w obszarach:

I. W zakresie działalności organizacyjnej:

1) podtrzymywać i utrwalać współpracę z samorządami lokalnymi, centrami organizacji pozarządowych i organizacjami pro obronnymi w celu pozyskiwania bazy lokalowej do prowadzenia pracy związkowej oraz tworzenia nowych kół;
2) przeciwdziałać nastrojom destrukcji i niewiary w sens istnienia Związku wśród członków oraz tendencjom do samorozwiązywania kół;
3) dokonywać systematycznej analizy i oceny sprawności funkcjonowania kół i zarządów pod kątem ich aktywności organizacyjnej i kondycji materialnej. Stosować dostępną gamę wyróżnień wobec zasłużonych działaczy i sympatyków Związku motywujących do dalszego działania;
4) usprawniać przepływ informacji pomiędzy członkami, zarządami kół i Pomorskim Zarządem Wojewódzkim ZŻWP, wykorzystując m.in. elektroniczne środki telekomunikacyjne, strony internetowe ZG ZŻWP, PZW i kół;
5) rozwijać prenumeratę „Głosu Weterana i Rezerwisty” jako źródła wiedzy, pozytywnych doświadczeń, wymiany poglądów i walki o należne miejsce w historii oręża polskiego;
6) podejmować dalsze działania na rzecz pozyskiwania nowych członków poprzez różnorodne działania integracyjne i spotkania byłych żołnierzy zawodowych z żołnierzami w służbie, emerytami i rencistami niezrzeszonymi;
7) podnosić sprawność kierowania i samodzielność organizatorską struktur wojewódzkiej organizacji związkowej, m.in. do pozyskiwania środków zewnętrznych na działalność związkową poprzez udział w konkursach na realizację zadań publicznych ogłaszanych przez jednostki samorządu terytorialnego i administracji państwowej;
8) umacniać współpracę z organizacjami tworzącymi Pomorskie Porozumienie Związków i Stowarzyszeń Służb Mundurowych w obronie praw słusznie nabytych.
9) kontynuować i doskonalić współpracę w ramach Kolegium do Spraw Dziedzictwa Kulturowo-Historycznego oraz lokalnych rad kombatantów i osób represjonowanych, zwłaszcza z ZKRPiBWP, ZIW RP i innymi organizacjami proobronnymi, kombatanckimi i paramilitarnymi;
10) organizować mniej przedsięwzięć i zebrań referatowych, a więcej edukacyjnych i dyskusyjnych o charakterze integracyjnym, spotkań koleżeńskich połączonych z obchodami rocznic historycznych, świąt państwowych, wojskowych i związkowych. Zapraszać do udziału w nich członków terenowych organizacji paramilitarnych i kombatanckich oraz władze samorządu lokalnego. Współtworzyć lokalny front aktywności społecznej;
11) zaproponować na Zjeździe Krajowym, aby składka członkowska była jednolita dla wszystkich członków Związku.

II. W zakresie działalności socjalno – zdrowotnej:

1) monitorować potrzeby i zakres opieki specjalnej (paliatywnej), rozpoznawać warunki życia emerytów i rencistów wojskowych oraz ich rodzin. Utrzymywać bliższe i częstsze kontakty z przewlekle chorymi członkami Związku i niezrzeszonymi oraz z rodzinami zmarłych Kolegów. Kontynuować akcje „Żołnierska – Marynarska Pamięć”;
2) zapobiegać dążeniom rządzących do ograniczenia lub zmniejszenia świadczeń emerytalno-rentowych byłych żołnierzy i ich rodzin. Wspierać przeciwdziałania służb mundurowych dotkniętych krzywdzącymi decyzjami rządzących;
3) przeciwdziałać dyskryminującym poczynaniom rządzących wobec byłych żołnierzy zawodowych dotyczących ceremonialnych okoliczności, jak np. uroczystości osobistych i rodzinnych, wystąpień publicznych, pogrzebów z wojskową asystą honorową itp. Dążyć do zmiany szczególnie rażących zapisów Ceremoniału Wojskowego oraz nieuzasadniony ingerencji IPN w ceremonie pogrzebowe zmarłych byłych żołnierzy zawodowych;
4) ściśle współdziałać z dyrektorem Wojskowego Biura Emerytalnego w sprawach udzielania zapomóg i innych świadczeń na rzecz potrzebujących członków Związku i ich rodzin oraz kolegów niezrzeszonych;
5) kontynuować akcję „Odwiedź koleżankę/kolegę”;
6) mobilizować członków Związku, środowisko czynnych żołnierzy, własne rodziny, przyjaciół i znajomych do odpisywania 1% od rozliczenia podatkowego PIT na rzecz Związku Żołnierzy Wojska Polskiego oraz Fundacji Pomocy Emerytów i Rencistów Wojskowych.

III. W zakresie działalności społecznej i promocji obronności:

1) dążyć do pozyskiwania partnerów społecznych oraz ludzi dobrej woli wspierających struktury Związku w realizacji przedsięwzięć statutowych;
2) upowszechniać w swoim środowisku i poza nim obraz Związku Żołnierzy Wojska Polskiego – jako społecznej, ogólnokrajowej i demokratycznej organizacji pożytku publicznego posiadającej osobowość prawną, należącej do europejskich wojskowych federacji, odpowiadającej międzynarodowym standardom. Związku jako organizacji działającej na podstawie przepisów prawa o stowarzyszeniach;
3) organizować spotkania motywacyjno-integracyjni z posłami i senatorami różnych opcji politycznych z terenu województwa pomorskiego. Wskazywać na wartość społeczną członków Związku Żołnierzy Wojska Polskiego i ich rodzin – jako przyszłych wyborców;
4) wspierać działania organizacji paramilitarnych, stowarzyszeń i związków w podejmowaniu inicjatyw regionalnych, społecznych i obywatelskich dobrze służących środowisku służb mundurowych;
5) organizować sympozja, seminaria i konferencje popularnonaukowe o tematyce związanej z tradycjami oręża polskiego;
6) popularyzować działalność ludzi Związku oraz osoby spoza środowiska wojskowego życzliwe Związkowi w mediach lokalnych, na stronach internetowych ZG ZŻWP, PZW i kół; w miesięczniku „Głos Weterana i Rezerwisty” i innych publikatorach możliwych do wykorzystania;
7) podejmować inicjatywy lokalnego współdziałania kół ze szkołami noszącymi imię patronów, wywodzących się z Wojska Polskiego, w celu upowszechniania wśród młodzieży treści orężnych i kształtowania postaw patriotycznych;
8) uczestniczyć w obchodach uroczystości państwowych i wojskowych, akcentując swą organizacyjną przynależność i przywiązanie do munduru.
Licznik odwiedzin: 433001