Biuro Zarządu:

ul. Dolna Brama 8, 80-821 Gdańsk


NIP: 957-090-06-91

tel: 727 008 103

e-mail: biuro@zzwp.pomorskie.pl , pzw.biuro1@wp.pl

Konto bankowe: 06 1020 1811 0000 0002 0014 8486

Regulamin

Regulamin Strony Internetowej
Pomorskiego Zarządu Wojewódzkiego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego

§1. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania przez Użytkowników z informacji oferowanych na Stronie Internetowej Pomorskiego Zarządu Wojewódzkiego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w Gdańsku, zwanej dalej w skrócie Stroną.
 2. Użytkownik, korzystając z treści dostępnych na Stronie wyraża zgodę na postanowienia niniejszego regulaminu.
 3. Użytkownicy Strony są zobowiązani do przestrzegania prawa obowiązującego na terytorium RP, Statutu ZŻWP i reguł działania obowiązujących w pomorskiej organizacji Związku Żołnierzy Wojska Polskiego oraz zasad współżycia społecznego.
 4. Podmiotem oferującym treści na Stronie jest: Pomorski Zarząd Wojewódzki Związku Żołnierzy Wojska Polskiego z siedzibą w Gdańsku przy ul. Do Studzienki 43, zwany dalej PZW.
 5. Obsługę techniczną strony i serwera Strony zapewnia firma INTEREFEKT - Profesjonalne strony internetowe i systemy informatyczne z siedzibą przy Al. N.M.P. 23, 42-200 Częstochowa.
 6. W celu zapewnienia odpowiedniej jakości materiałów publikowanych na Stronie, PZW powołało redaktora Strony, rzecznika prasowego PZW ZŻWP w osobie kmdr. dr. Krzysztofa Zabieglińskiego, zwanego dalej Administratorem Strony.
 7. Administrator jest odpowiedzialny za weryfikację merytoryczną oraz nadzór metodyczny i językowy nad udostępnianiem zasobów.
 8. Do publikacji na Stronie nie będą przyjmowane materiały i wypowiedzi sprzeczne z prawem polskim i międzynarodowym, wzywające do nienawiści rasowej, etnicznej, wyznaniowej, zawierające treści pornograficzne, faszystowskie, wulgarne, propagujące używki lub przemoc, obrażające uczucia religijne, naruszające prawa innych osób, a także godzące w dobre imię Związku Żołnierzy Wojska Polskiego.
 9. W razie stwierdzenia możliwości lub faktycznego zaistnienia na Stronie treści lub wypowiedzi o charakterze niezgodnym z regulaminem Strony, użytkownicy powinni powiadomić Administratora o tym fakcie, przesyłając właściwą informację na adres Administratora (rzecznik@zzwp.pomorskie.pl).

§2. Korzystanie z treści Strony

 1. Korzystanie z treści udostępnianych na łamach Strony jest bezpłatne.
 2. Użytkownik Strony zobowiązuje się do korzystania z treści udostępnianych na Stronie zgodnie z prawem obowiązującym na terenie Rzeczpospolitej Polskiej oraz niniejszym regulaminem.
 3. Każdy Użytkownik zobowiązuje się do niepodejmowania działań mających na celu zakłócenie poprawnej pracy Strony lub uzyskanie nieprzysługujących mu praw dostępu.

§3. Informacje, komentarze i opinie

 1. Użytkownicy mogą wnioskować o zamieszczanie na Stronie informacji, opinii lub komentarzy z życia Kół, wojskowych jednostek patronackich lub środowiska wojskowego za pośrednictwem Administratora, który jest odpowiedzialny za merytoryczną zawartość materiałów udostępnianych na Stronie, jednak bez ponoszenia bezpośredniej odpowiedzialności za poprawność językową materiałów nadsyłanych przez Użytkowników.
 2. Niedopuszczalne jest zamieszczanie treści propagujących przemoc oraz nienawiść rasową, religijną oraz etniczną.
 3. Niedopuszczalne jest zamieszczanie treści zawierających słowa i wyrażenia uznane powszechnie za obraźliwe lub wulgarne.
 4. Niedopuszczalne jest zamieszczanie treści godzących w dobre imię Związku, innych Użytkowników Strony oraz osób trzecich.
 5. Niedopuszczalne jest umieszczanie treści zawierających przekazy reklamowe.
 6. W przypadkach naruszenia regulaminu Administrator ma prawo do natychmiastowego usunięcia opublikowanego materiału lub jego niepublikowania, bez podania przyczyny.

§4. Wyłączenie odpowiedzialności

 1. PZW dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia aktualności i odpowiedniej jakości materiałów i wiadomości prezentowanych na Stronie.
 2. Dane i informacje zawarte na Stronie są publikowane wyłącznie do celów informacyjnych. PZW nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wszelkie błędy danych lub nieaktualne informacje zawarte na Stronie w związku z zawartymi na niej, a wykorzystywanymi przez Użytkownika linkami.
 3. PZW nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie informacji udostępnianych na Stronie przez jej Użytkowników.
 4. PZW dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia poprawnego działania Strony, jednakże zastrzega, iż nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z wadliwego funkcjonowania Strony.
 5.  PZW informuje, że niektóre informacje dostępne na Stronie, pozwalające w szczególności na prezentowanie opinii, mogą umożliwić Użytkownikom samodzielnie i dobrowolnie udostępnić swoje dane osobowe innym Użytkownikom. PZW nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne skutki takiego działania.

§5. Postanowienia końcowe

 1. Wszelkie uwagi i zgłoszenia dotyczące naruszeń niniejszego regulaminu należy przesyłać na adres Administratora, tj.: rzecznik@zzwp.pomorskie.pl lub na adres pocztowy PZW.
 2. PZW zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie. Wszelkie zmiany stają się obowiązujące w momencie opublikowania ich na Stronie.Licznik odwiedzin: 688197