Biuro Zarządu:

ul. Dolna Brama 8, 80-821 Gdańsk


NIP: 957-090-06-91

tel: 727 008 103

e-mail: biuro@zzwp.pomorskie.pl , pzw.biuro1@wp.pl

Konto bankowe: 06 1020 1811 0000 0002 0014 8486

Rada do spraw Kobiet na Rynku Pracy.

Kmdr w st. spocz. Bożena Szubińska została członkinią Rady do spraw Kobiet na Rynku Pracy.

 

            W dniu 9 marca 2024r. kmdr w st. spocz. Bożena Szubińska odebrała akt powołania do Rady do spraw Kobiet na Rynku Pracy podczas pierwszego inaugurującego jej działania posiedzenia, które odbyło się w sali  A. Bączkowskiego Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

            Kmdr w st. spocz. Bożena Szubińska z prawdziwą satysfakcją przyjęła zaproszenie do prac w Radzie do spraw Kobiet na Rynku Pracy mając nadzieję wykorzystania w niej swojego doświadczenia ze służby wojskowej, pracy w Radzie ds. kobiet w SZ, Zespole Kobiety w służbach mundurowych przy Pełnomocniku Rządu ds. Równego Traktowania, na stanowisku Pełnomocnika MON ds. wojskowej służby kobiet oraz pracy w NATO Komitecie ds. Perspektywy Płci (NCGP).

            Pani Ministra Agnieszka Dziemianowicz-Bąk po przedstawieniu idei powołania Rady do spraw Kobiet na Rynku Pracy, wręczyła wszystkim członkiniom i dwóm członkom akty powołania do Rady przedstawiając jednoczesne jej przewodniczącą prof. Julię Kubisa z Uniwersytetu Warszawskiego.  

            W Radzie znaleźli się przedstawiciele pochodzący z różnych środowisk zawodowych i naukowych, z organizacji pracodawców, administracji publicznej oraz samorządów lokalnych, organizacji pozarządowych, związków zawodowych, uczelni, sił zbrojnych, tworzący ciekawą mieszankę ekspercką mającą na celu podjęcie współpracy dla tworzenia lepszych warunków na Rynku Pracy dla kobiet. Wśród powołanych do Rady są posłanki na Sejm RP Katarzyna Ueberhan przewodnicząca sejmowej komisji społecznej i rodziny oraz ministra do spraw Równego Traktowania Katarzyna Kotula, a także zasłużona działaczka opozycji demokratycznej Barbara Labuda.

            Uczestnicy posiedzenia sami przedstawili się, prezentując swoje osiągnięcia i dokonania w kontekście działań na rzecz praw kobiet, równouprawnienia, przeciwdziałania dyskryminacji oraz potrzeby podjęcia stosownych działań poprawiających sytuację kobiet na szeroko pojętym Rynku Pracy z ich perspektywy.

            Zgłoszono do rozwiązania wiele problemów, zagadnień, zmapowano wspólne obszary, którymi Rada zajmie się w najbliższej przyszłości podczas realizacji swoich działań. Na prowadzenie wysuwają się takie problemy jak luka płacowa, powroty do pracy po urlopach macierzyńskich i niski wskaźnik realizacji urlopów ojcowskich, potrzeba edukacji antydyskryminacyjnej, warunki pracy i jakość miejsc pracy, wartość opieki i feminizacja zawodów nisko-płatnych, które zarazem są zawodami kluczowymi, praca kobiet na wsi i wykluczenie transportowe. Nie sposób mówić o kobietach na rynku pracy bez myślenia w szerszych kategoriach płci, relacji płci, upłciowienia podziału pracy - a zatem też sytuacji mężczyzn.

            Dyskusji towarzyszyła życzliwa atmosfera z możliwości działalności na rzecz społeczeństwa i jego instytucji z budowy wspólnego Frontu na rzecz potrzebnych zmian w naszym życiu. Przewodnicząca Rady ze zgłoszonych przez członków propozycji przedstawiła Ramowy plan pracy Rady, który będzie mógł być jeszcze uzupełniany.

            Nowo utworzone społeczne ciało doradcze zostało powołane Zarządzeniem Nr 8 Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 lutego 2023 r. w sprawie powołania Rady do spraw Kobiet na Rynku Pracy na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2022 r. poz. 1188, 1195,1234 i 1641) .

            Zgodnie z tym zarządzeniem Rada do spraw Kobiet na Rynku Pracy jest organem konsultacyjno-doradczym ministra właściwego do spraw pracy.

Do zadań Rady należy w szczególności: 1) inicjowanie i wspieranie działań na rzecz poprawy sytuacji kobiet na rynku pracy oraz zapewnienie równości kobiet i mężczyzn w sferze publicznej, zawodowej i prywatnej; 2) opracowanie kierunków działań, których celem będzie zapewnienie równości kobiet i mężczyzn na rynku pracy; 3) przedstawianie Ministrowi propozycji rozwiązań w zakresie poprawy sytuacji kobiet na rynku pracy oraz zapewnienia równości mężczyzn i kobiet w sferze publicznej, zawodowej i prywatnej 4) opiniowanie działań podejmowanych w zakresie aktywizacji zawodowej kobiet i ich powrotu na rynek pracy; 5) inicjowanie debat i kampanii społecznych przeciwdziałających stereotypowemu postrzeganiu ról społecznych kobiet i mężczyzn; 6) inicjowanie działań promujących równowagę między życiem rodzinnym i zawodowym, w tym zachęcanie ojców do korzystania z uprawnień pracowniczych związanych z rodzicielstwem.

W skład Rady wchodzą osoby wyróżniające się wiedzą i doświadczeniem w kwestiach związanych z rynkiem pracy lub wyróżniające się działalnością na rzecz równości kobiet i mężczyzn.

            Zauważyć należy, że pomysł ministry Agnieszki Dziemianowicz - Bąk na Radę to aktywne konsultacje i myślenie w kategoriach rozwiązań, a nie tylko diagnoz, co jest dobrym prognostykiem na przyszłość.
Licznik odwiedzin: 650920