Biuro Zarządu:

ul. Dolna Brama 8, 80-821 Gdańsk


NIP: 957-090-06-91

tel: 727 008 103

e-mail: biuro@zzwp.pomorskie.pl , pzw.biuro1@wp.pl

Konto bankowe: 06 1020 1811 0000 0002 0014 8486

Prezes Związku z wizytą w pomorskiej organizacji ZŻWP

            28 czerwca 2014 roku na trwałe zapisał się w pamięci licznie zgromadzonych przedstawicieli  pomorskich Kół Związku Żołnierzy Wojska Polskiego, którzy w tym dniu stawili się na zaproszenie Pomorskiego Zarządu Wojewódzkiego w murach Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni. Szczególnymi okolicznościami uroczystego spotkania były obchody 33. rocznicy powstania Związku, Święto Marynarki Wojennej i zbliżająca się 75. rocznica wybuchu II wojny światowej. Obok Pomorskiego Zarządu Wojewódzkiego, współorganizatorem uroczystości był zarząd Koła nr 25 przy AMW oraz zarząd Koła nr 5 Stowarzyszenia Oficerów Marynarki Wojennej przy AMW. W spotkaniu uczestniczyło zacne grono gości, a wśród nich – prezes Związku gen. dyw. dr Franciszek Puchała oraz członek Prezydium i rzecznik prasowy Zarządu Głównego ZŻWP płk Miłosz Biały, dowódca Centrum Operacji Morskich  Marynarki Wojennej RP wiceadm. dr Stanisław Zarychta,  rektor-komendant AMW kontradm. dr inż. Czesław Dyrcz ze swoim zastępcą, prorektorem ds. wojskowych kmdr. dr. inż. Mariuszem Mięsikowskim oraz przedstawiciele innych organizacji o orientacji proobronnej. Obecni byłi również wcześniejsi prezesi Pomorskiego Zarządu Wojewódzkiego - kmdr dr Kazimierz Anolik, kmdr Bogdan Kurzyca i ppłk Leszek Chumek.

             Z uwagi na wielość okoliczności, program spotkania był nader bogaty i bardzo zajmujący, a przewidywał część oficjalną, konferencję popularnonaukową, zwiedzanie Uczelni i wspólny żołnierski posiłek. Dodatkowego waloru przysporzyło mu aktywne uczestnictwo prezesa Związku gen. dyw. dr. Franciszka Puchały, zaś organizatorzy – korzystając z tej rzadkiej sposobności – wzbogacili porządek przedsięwzięcia o prezentację książki autorstwa Generała pt. „Szpieg CIA w polskim Sztabie Generalnym. O Ryszardzie Kuklińskim bliżej prawdy”.

         Część oficjalną prowadził prezes PZW kmdr dr inż. Ryszard Czarnota. Po wprowadzeniu sztandaru, wysłuchaniu hymnu narodowego i Pieśni Związku, przy dźwiękach melodii żałobnej, uczczono minutą ciszy pamięć poległych w wojnie obronnej 1939 roku oraz członków Związku, którzy odeszli na wieczną wartę lub wachtę w ciągu minionych 33 lat organizacji. Następnie prezes PZW wygłosił przemówienie okolicznościowe, w którym m.in. scharakteryzował działalność pomorskiej organizacji związkowej w tym okresie, skupiając szczególną uwagę na zadaniach głównych oraz priorytetach w pracy bieżącej Związku. Podkreślił wielki potencjał intelektualny i organizacyjny w związkowych szeregach, a także przywiązanie i wierność patriotycznym tradycjom narodu. Mocnym głosem nawoływał do walki o prawdę, o sprawiedliwy osąd żołnierskiej krwi i potu. Jak mówił – nasza działalność nie ma charakteru roszczeniowego, ale nie możemy pozwolić na dalsze pogarszanie sytuacji bytowej byłych żołnierzy zawodowych i postponowanie w opinii publicznej żołnierzy, którzy swe zawodowe życie poświęcili służbie Ojczyźnie takiej, jaka wtedy była. Ale służbie skutecznej, gdyż nasza niepodległość, wprawdzie ograniczona jałtańskim układem między możnymi tamtego świata – od 1945 roku pozostała nienaruszona.

        W tej części wręczono również akty mianowania na wyższe stopnie wojskowe. Awans do stopnia komandora porucznika otrzymał kmdr ppor. Wincenty Kurowski z Koła nr 25 przy AMW, wiceprezes PZW i zarządu Koła, a do stopnia majora – kpt. Stefan Szarmach z Koła nr 34 ze Starogardu Gd. Na wniosek Pomorskiego zarządu Wojewódzkiego – Zarząd Główny ZŻWP nadał rektorowi-komendantowi AMW kontradm. dr. inż. Czesławowi Dyrczowi najwyższe odznaczenie związkowe – Złotą Odznakę z Gwiazdą Za Zasługi dla Związku. Natomiast prezes PZW kmdr Ryszard Czarnota został wyróżniony Złotą Odznaką Za Zasługi dla Związku.  Odznaki wręczył prezes Związku gen. dyw. dr Franciszek Puchała, wraz z członkiem Prezydium ZG płk. Miłoszem Białym. Kontradm. dr inż. Cz. Dyrcz w serdecznych słowach podziękował za to szczególne wyróżnienie, uznając je za wyraz podziękowania wobec całej Uczelni. Podkreślił też wagę poczucia spełnienia, które nam powinno, tak jak jemu, towarzyszyć. Życzył wielu dalszych sukcesów i deklarował dalszą – możliwą w granicach prawa – pomoc organizacji związkowej, dostrzegając jej rolę w procesie wychowania podchorążych, ale również integracji i wspierania się wzajem w trudnych chwilach.

               W imieniu Pomorskiego Zarządu Wojewódzkiego prezes kmdr R. Czarnota podziękował za wyróżnienia i na pamiątkę spotkania – wręczył gen. dyw. dr. F. Puchale obraz z wizerunkiem ORP „Grom”, a płk. Miłoszowi Białemu – symboliczny grawerton.

               Po części oficjalnej, wyprowadzeniu sztandaru i przerwie, rozpoczęła się konferencja popularnonaukowa na temat: „Wojna obronna 1939 roku jako przykład żołnierskiego patriotyzmu Polaków”. Konferencję prowadził wiceprezes PZW ds. społecznych ppłk Ryszard Bogacki. Moderatorem pierwszego panelu, zatytułowanego: „Działania obronne na Wybrzeżu i akwenach śródlądowych w 1939 roku” był kmdr dr Krzysztof Zabiegliński. Zaprezentowano cztery referaty. Pierwszy z nich pt.: „Wybrzeże w systemie obronnym II Rzeczypospolitej” przedstawił wybitny znawca problematyki historycznej Marynarki Wojennej kmdr prof. dr hab. Jerzy Przybylski. Drugi referat, współautorstwa kmdr. Stanisława Kwiatkowskiego i kmdr. ppor. Zenona Bloka dotyczył działań okrętów Marynarki Wojennej w wojnie obronnej na Bałtyku. Natomiast kpt. dr Wojciech Mazurek  zaprezentował aktualny stan wiedzy na temat lądowej obrony Wybrzeża w 1939 roku. Czwarty referat „historyczny” dotyczył mało znanego fragmentu wojny obronnej, jakim były działania Flotylli Rzecznej Marynarki Wojennej. Opracował go (przy współpracy swojego syna, kmdr. por. Krzysztofa) i przedstawił kmdr. Edward Ruciński.  Moderatorem drugiego panelu był kpt. dr Wojciech Mazurek, a opatrzony on został tytułem: „Rola ZŻWP w kształtowaniu proobronnych i patriotycznych postaw społecznych w kontekście współczesnych uwarunkowań”. Pierwszym referentem był kmdr dr K.  Zabiegliński, który przedstawił współczesne dylematy żołnierskiego patriotyzmu, wskazując m. in. na zmiany (niekoniecznie na dobre), jakie nastąpiły w systemie wartosci współczesnego, żołnierskiego pokolenia. Z kolei, wiceadm. dr Stanisław Zarychta scharakteryzował uwarunkowania sojuszniczych działań sił morskich, w kontekście członkostwa Polski w NATO. Przedstawił strukturę dowodzenia NATO oraz zadania Centrum Operacji Morskich. Podzielił się też refleksjami na temat niektórych aspektów procesu przemian w systemie obronnym Rzeczypospolitej, w tym w Marynarce Wojennej RP. Jako referent wystąpił także gen. dyw. dr Franciszek Puchała, który swą uwagę skupił głównie na roli i zadaniach Związku Żołnierzy Wojska Polskiego wobec wyzwań współczesności. Z troską mówił o lansowanych przez oficjalną propagandę podziałach na patriotów „lepszych” i „gorszych” – w domyśle uznając nas za tych drugich właśnie. Wskazywał na brak poszanowania wobec niewątpliwych autorytetów, ze smutkiem wspominając żenujący obraz zachowań gawiedzi i wielu polityków podczas uroczystości pogrzebowych gen. Wojciecha Jaruzelskiego. Nawiązywał do wskazań papieża Jana Pawła II i konfrontował je z goryczą ze współczesnymi  postawami i poczynkami ludzi, w tym mieniącymi się katolikami. Porównywał dokonania prof. J. Karskiego z działalnością płk. R. Kulińskiego, wskazując na dysproporcje dorobku obydwu postaci dla Stanów Zjednoczonych, a polityczno-propagandowym ich upowszechnianiem. Apelował o aktywność, także w sensie szerszego uzewnętrzniania swoich poglądów. Jako doświadczony żołnierz i sztabowiec, podzielił się refleksjami i swoimi obawami na temat reformy systemu dowodzenia, wskazując na niejednoznaczność rozwiązań, w tym niedookreśloność roli Naczelnego Dowódcy Wojska Polskiego. Podkreślał, że – jako Związek -  stoimy przed bardzo poważnymi wyzwaniami i winniśmy im sprostać  z godnością.     

          Wystąpienia referentów przyjmowano z aplauzem, a słowa prezesa Związku gen. dyw. dr. Franciszka Puchały - jak w podsumowaniu konferencji powiedział prezes PZW – potraktowano jako swoistą wytyczną do działania.

          Po kolejnej przerwie, dokonano prezentacji najnowszej książki gen. dyw. dr. Franciszka Puchały pt.: „Szpieg CIA w Polskim Sztabie Generalnym. O Ryszardzie Kuklińskim bliżej prawdy”. Laudację wygłosił kmdr prof. dr hab. J. Przybylski, który przedstawił osobę Autora oraz scharakteryzował treść przedmiotowego dzieła. Podkreślił, jak bardzo potrzebna polskiemu społeczeństwu jest ta książka; jak ona powinna posłużyć ujawnianiu realnej i zobiektywizowanej prawdy o R. Kuklińskim. Ocenił ją, jako jedną z najlepszych książek o Wojsku Polskim, nie tylko o R. Kuklińskim. Z sarkazmem mówił, że o tajemnicach USA  i ich wywiadu coś się dowiedzieć graniczy wręcz z cudem, a nasze wszelkie tajemnice można znaleźć bez trudności w IPN.

        Gen. F. Puchała w swoim obszernym i interesującym wystąpieniu przedstawił m.in. motywy, jakie przyświecały jego decyzji o podjęciu tego arcydrażliwego tematu. W oparciu o głęboką wiedzę o specyfice działań wywiadowczych, specyfice pracy Sztabu Generalnego WP, możliwościach rozpoznawania tajnych dokumentów Układu Warszawskiego ponad wszelką wątpliwość stwierdził, że płk Kukliński nie był w stanie przekazywać CIA materiałów, o których rozpisywali się apologeci R. Kuklińskiego; że były one zwyczajnym wymysłem pułkownika i współpracujących z nim agentów amerykańskich. Narosłe wokół osoby i działalności R. Kuklińskiego mity i legendy służą jedynie wypaczaniu faktów historycznych w imię doraźnych celów politycznych rządzących od 1989 roku Polską ekip władzy. Wystąpienie Generała spotkało się z żywym zainteresowaniem uczestników spotkania, czego wyrazem były długie kolejki po autografy Autora podczas przerw i po spotkaniu. Jak podkreślał, dziękując zarazem gościom prezes PZW kmdr Ryszard Czarnota – ta książka ukazała cały blichtr wrzawy wokół postaci płk. Kuklińskiego i dobrze się stało, że kompetentna i udokumentowana, a zarazem ciekawie napisana pozycja trafiła na półki księgarskie, stanowiąc przeciwwagę „dzieł” politycznie zmotywowanych apologetów tego – trzeba jasno powiedzieć – szpiega i zdrajcy.

                Po zakończeniu obrad uczestnicy spotkania wykonali wspólne zdjęcie oraz zwiedzili wybrane obiekty Akademii Marynarki Wojennej, a m.in. okręt podwodny ORP „Jastrząb” i mostek nawigacyjny. Pełen wrażeń i intelektualnych przeżyć świąteczny dzień uwieńczony został wspólnym obiadem w stołówce Akademii Marynarki Wojennej.

Tekst : rzecznik prasowy PZW kmdr dr Krzysztof Zabiegliński
Foto: K. Miłosz, J. Jałoszyński, K. Zabiegliński
Licznik odwiedzin: 688203