Biuro Zarządu:

ul. Sienkiewicza 8, 80-227 Gdańsk


NIP: 957-090-06-91

tel: 727 008 103

e-mail: biuro@zzwp.pomorskie.pl , pzw.biuro1@wp.pl

Konto bankowe: 06 1020 1811 0000 0002 0014 8486

Podsumowania i wybory w pomorskiej organizacji Związku

           W dniu 22 kwietnia 2017 r. w Hotelu „Adria” w Rumi odbył się X Zjazd Delegatów Związku Żołnierzy Wojska Polskiego Województwa Pomorskiego. Zjazd zainaugurowało powitalne wystąpienie ustępującego prezesa Pomorskiego Zarządu Wojewódzkiego kol. kmdr. dr. inż. Ryszarda Czarnoty. Wśród szacownych gości byli m. in. wiceprezes Zarządu Głównego ZŻWP ds. socjalno–zdrowotnych i rzecznik prasowy Związku kol. płk Miłosz Biały, prezes Zarządu Głównego Stowarzyszenia Oficerów Marynarki Wojennej wiceadm. Maciej Węglewski, dyrektor Wojskowego Biura Emerytalnego w Gdańsku płk Mieczysław Chudziński, prezes Stowarzyszenia Żołnierzy i Sympatyków „Niebieskich Beretów” płk Andrzej Morawiec, przewodniczący Rady Kombatantów i Osób Represjonowanych Województwa Pomorskiego, a zarazem prezes Zarządu Wojewódzkiego Związku Kombatantów i B. Więźniów Politycznych RP kpt. inż. Henryk Bajduszewski, prezes Zarządu Okręgowego Związku Inwalidów Wojennych płk Stanisław Skrzypski, prezes Bractwa Okrętów Podwodnych kmdr por. Edward Olewiński, prezes Bractwa ORP „Warszawa” kmdr ppor. Marek Miszewski, prezes Zarządu Oddziału w Pucku Związku Weteranów i Rezerwistów WP im. gen. Gągora plut. Eugeniusz Podolak, prezes Morskiego Klubu Seniorów Lotnictwa Wojskowego kmdr. por. Paweł Padias i inni. Wśród grona delegatów, członków ustępujących władz wojewódzkich Związku oraz prezesów Kół obecni byli także uprzedni prezesi PZW kol. kol. kmdr dr Kazimierz Anolik i kmdr Bogdan Kurzyca. Dodajmy, że ze względu na ograniczenia czasowe, planowane przy tej okazji sympozjum popularnonaukowe nt. „Żołnierska krew ma jedną cenę” przeniesiono na inny termin.

         Po wprowadzeniu sztandaru i wysłuchaniu Sygnału Wojska Polskiego, Mazurka Dąbrowskiego i Pieśni Związku uczczono pamięć zmarłych Kolegów chwilą ciszy przy dźwiękach melodii „Śpij Kolego”. Następnie prowadzenie obrad przejął kol. kmdr dr Roman Rychter. W pierwszej kolejności powołano protokolantów, Komisję Uchwał i Wniosków, Komisję Mandatową i Komisję Wyborczą. Pierwszą część Zjazdu wypełniło przedstawienie sprawozdania Pomorskiego Zarządu Wojewódzkiego, Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej i Wojewódzkiego Sądu Koleżeńskiego. Prezes PZW kol. kmdr Ryszard Czarnota złożył obszerną informację o zrealizowanych znaczących przedsięwzięciach w ciągu ostatnich czterech lat, a w tym – o wielce udanych sympozjach i konferencjach popularnonaukowych dla uczczenia rocznicy wybuchu II wojny Światowej, XXXV-lecia ZŻWP czy 72. rocznicy Zwycięstwa nad Faszyzmem. Przypomniał, że organizowane były one na terenie AMW, 22. Bazy Lotniczej w Malborku oraz Hotelu „Adria” w Rumi. Uczestniczyło w nich wielu szacownych gości, a w tym dwukrotnie prezes Związku gen dyw. Franciszek Puchała i wiceprezes Zarządu Głównego kol. płk Miłosz Biały oraz wiceprezes Zarządu Głównego gen. dyw. Bolesław Izydorczyk. Nawiązał do podtrzymywania tradycji odwiedzin rodzin chorych kolegów oraz grobów zmarłych członków Związku, uczestnictwa w obchodach doniosłych świąt i rocznic itp. Złożył podziękowania członkom PZW oraz prezesom wiodących kół pomorskiej organizacji. Wspomniał też o okolicznościach samorozwiązania trzech Kół i powołania nowego koła w Pruszczu Gdańskim. Szczególnym przedmiotem wystąpienia były konsekwencje dla Związku i całego środowiska wojskowego sławetnego rozwiązania przez MON porozumienia o współpracy. Nazwał to wprost nieuzasadnionym okolicznościami „ciosem w plecy”, zadanym przez pełną arogancji aktualną ekipę rządzącą. Niemniej orzekł, że  Pomorski Zarząd Wojewódzki i Koła w województwie pomorskim nie zbaczają z obranej przez siebie drogi, coraz skutecznie odnajdując kolejne pola swej aktywności. Wyraził przekonanie, że nowo powołany Pomorski Zarząd Wojewódzki potrafi wypełnić zadania, stojące przed organizacją w tym trudnym okresie. Podziękował także prezesom Kół, członkom PZW i Kołom za wspieranie go w tym pełnym napięć i niepewności okresie, jednocześnie motywując powodami zdrowotnymi decyzję o niekandydowaniu do władz wojewódzkich Związku.

       Następnie, sprawozdanie z działalności kontrolnej Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej przedstawił jej przewodniczący kol. kmdr dr Roman Rychter. Komisja prowadziła kontrole kompleksowe i problemowe w ponad 60% Kół. Zorganizowała 3 szkolenia dla przedstawicieli kół. Popełniła 4 wystąpienia do MON i 2 do Zarządu Głównego. Mówca wyraził uznanie pod adresem wielu aktywistów Związku, w tym z kół malborskich i Starogardu Gd. Kol. kmdr Roman Rychter stwierdził, że PZW należycie wywiązywał się ze swoich zadań w okresie sprawozdawczym i w imieniu Komisji postawił wniosek o udzielenie ustępującemu Zarządowi absolutorium. Dyskusji w tej kwestii nie było i wniosek o udzielenie wotum zaufania ustępującemu Zarządowi przyjęto jednogłośnie. Natomiast przewodniczący Wojewódzkiego Sądu Koleżeńskiego kol. kmdr Stanisław Kwiatkowski stwierdził, że w okresie sprawozdawczym nie było przesłanek do rozpatrywania przedmiotowych spraw, co uznał za pozytywny przejaw postaw moralnych członków pomorskiej organizacji związkowej.

      Kolejnym punktem zjazdu było przedstawienie stosownych uchwał i wręczenie wyróżnień szczególnie aktywnym członkom Związku. Złotym Krzyżem z Gwiazdą Za Zasługi dla ZŻWP Zarząd Główny ZŻWP wyróżnił kol. kol. ppłk. Edwarda Kolanka, kmdr. Stanisława Kwiatkowskiego, kpt. Bogdana Wilka, kmdr. por. Ryszarda Wolińskiego i kmdr. dr. Krzysztofa Zabieglińskiego. Złotym Krzyżem Za Zasługi dla ZŻWP nagrodzono kol. ppłk. Zbigniewa Drozdka. Kilku kolejnych kolegów wyróżniono dyplomami uznania Zarządu Głównego ZŻWP i Pomorskiego Zarządu Wojewódzkiego. Medalem XXXV-lecia Związku uhonorowano kmdr. por. Edwarda Olewińskiego. Szacownym gościom i delegatom wręczono pamiątkowe odznaki wydane z okazji X Zjazdu wojewódzkiej organizacji związkowej. Wyróżnienia wręczali wiceprezes ZG kol. płk Miłosz Biały i ustępujący prezes PZW kol. kmdr dr Ryszard Czarnota.

       W dyskusji głos zabierało wielu gości, a w tym prezesi wspomnianych stowarzyszeń i organizacji proobronnych. Jednym z dyskutantów był wiceprezes ZG kol. płk Miłosz Biały, który syntetycznie przedstawił działania Zarządu Głównego w zakresie utrzymywania kondycji Związku i statusu materialnego byłych żołnierzy zawodowych. Przestrzegał przed nadmiernym optymizmem tych kolegów, którzy nie zostali wprost wymienieni w wykazie służb specjalnych „totalitarnego państwa”. Wskazywał na potrzebę prawnego i moralnego przygotowania do ewentualnych zakusów obecnej władzy na uprawnienia emerytalne. Przedstawił i wręczył kol. kmdr. Ryszardowi Czarnocie podziękowanie prezesa Związku gen. dyw. Franciszka Puchały za działalność w minionej kadencji. Gorąco powitano wystąpienie przewodniczącego Rady Kombatantów i Osób Represjonowanych Województwa Pomorskiego kpt. Henryka Bajduszewskiego, który m. in. złożył list dziękczynny na ręce ustępującego prezesa PZW kol. kmdr. Ryszarda Czarnoty za jego duży wkład pracy w ramach Rady. Przypomnijmy, że macierzysta organizacja mówcy, tj. Związek Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych w Gdańsku jako pierwsza udostępniła swą siedzibę do działalności  władz wojewódzkich Związku. Z pozdrowieniami i deklaracją współpracy wystąpili także prezes ZG SOMW wiceadm. Maciej Węglewski, prezes Bractwa Okrętów Podwodnych kmdr por. Edward Olewiński i inni goście. Z emocjonalnym głosem w obronie dorobku i pozycji społecznej byłych żołnierzy zawodowych, weteranów i kombatantów (nie tylko żołnierzy wyklętych) wystąpił kol. kmdr Eugeniusz Konarski.

           W trakcie przerwy wykonano wspólne zdjęcie oraz spożyto wspólny obiad, podczas którego wzniesiono szampanem (bezalkoholowym) toast za pomyślność Związku, jego władze i członków.

          Po przerwie dokonano w głosowaniu tajnym wyboru nowych wojewódzkich władz Związku Żołnierzy Wojska Polskiego. Nowym prezesem PZW został wieloletni członek Prezydium PZW i jego skarbnik kol. ppłk Zbigniew Drozdek. Ponadto, w skład Zarządu weszli kol. kol. kmdr Bożena Szubińska, płk Waldemar Szlachta, ppłk Janusz Wąsowski, płk Wiesław Rutkowski, ppłk Adam Hoderny, kpt. Bogdan Wilk i kpt. Paweł Komodziński – jako Prezydium oraz kol. kol. płk Ryszard Bogacki, ppłk Ryszard Ciesielski, mjr Lech Dąbski, st. chor. szt. Edward Golis, ppłk Wiesław Jaśkiewicz, mjr Zdzisław Kowalski i ppłk Jerzy Maliszewski jako członkowie Zarządu. (Notabene, na pierwszym spotkaniu 24 kwietnia wybrano kol. kpt. Bogdana Wilka na funkcję wiceprezesa ds. socjalno-zdrowotnych, płk. Waldemara Szlachtę - wiceprezesa i kmdr. Bożenę Szubińską jako sekretarza PZW.) Do Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej wybrano kol. kol. st. chor. Stanisława Kowala (przewodniczący) oraz ppłk. Antoniego Pysza i Sławomira Dzięgielewskiego. Natomiast do Wojewódzkiego Sądu Koleżeńskiego powołano kol. kol. kmdr. Stanisława Kwiatkowskiego, kmdr. por. Wincentego Kurowskiego i st. sierż. pchor. Edmunda Stachowicza. Delegatami na XI Krajowy Zjazd wybrano kol. kol. kmdr. dr. Kazimierza Anolika, ppłk. Zbigniewa Drozdka i kmdr Bożenę Szubińską. Zadecydowano też, że rekomendację do udziału w Zjeździe na prawach delegata otrzyma kol. kmdr Eugeniusz Konarski. Nowo wybrany prezes PZW kol. ppłk Zbigniew Drozdek podziękował w imieniu nowych władz za wybór i deklarował należyte wykonywanie ciążących na nim powinności.

        Szczególnym momentem tej części Zjazdu było jednogłośne przyjęcie przez delegatów Uchwały w sprawie nadania kol. kmdr. dr. Ryszardowi Czarnocie tytułu „Honorowego Prezesa Pomorskiego Zarządu Wojewódzkiego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego”. Wręczeniu okolicznościowego dyplomu i pamiątkowego grawertonu towarzyszył gorący aplauz delegatów i gości Zjazdu.

          Następnie, przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków kol. kmdr Eugeniusz Konarski przedstawił projekt Uchwały Programowej, która – jako wyczerpująca – została przez Zjazd przyjęta jednogłośnie i stała się obowiązującą na lata 2017-2021. Na zakończenie podkreślono wysoką sprawność, z jaką kol. kmdr dr Roman Rychter przeprowadził kolejny już w jego społecznej karierze wojewódzki zjazd delegatów Związku Żołnierzy Wojska Polskiego.

Tekst: K. Zabiegliński
Foto: A. Palczewski, K. Zabiegliński
Licznik odwiedzin: 515973