Biuro Zarządu:

ul. Sienkiewicza 8, 80-227 Gdańsk


NIP: 957090691

tel: 727 008 103

tel: 505 438 974

e-mail: biuro@zzwp.pomorskie.pl , pzw.biuro@wp.pl

ZASADNICZE ZAMIERZENIA POMORSKIEGO ZARZĄDU WOJEWÓDZKIEGO I KÓŁ ZŻWP w GDAŃSKU na rok 2016

ZASADNICZE ZAMIERZENIA
POMORSKIEGO ZARZĄDU WOJEWÓDZKIEGO I KÓŁ ZŻWP w GDAŃSKU

na rok 2016

 

                        Działalność Pomorskiego Zarządu Wojewódzkiego i podległych kół w 2016 roku będzie ukierunkowana na wykonanie zadań ujętych w Uchwałach Programowych X Krajowego Zjazdu Delegatów,  IX  Wojewódzkiego Zjazdu Delegatów, godne upamiętnienie XXXV rocznicy powstania naszego Związku oraz realizację celów zawartych w Statucie Związku i bieżących wytycznych Zarządu Głównego.

Główne zadania należy ukierunkować na:

 1. Respektowanie w codziennej działalności przez Pomorski Zarząd Wojewódzki i zarządy kół oraz wszystkich członków  generalnej zasady, że Związek jest rzecznikiem interesów i obrońcą praw żołnierzy zwolnionych z zawodowej służby wojskowej, kadrowych żołnierzy, strażnikiem tożsamości i godności jego członków zmierzającym do pełnej integracji środowiska byłych żołnierzy,  żołnierzy pozostających w służbie oraz ich rodzin.
 1. Inspirowanie na łamach ,,Głosu Weterana i Rezerwisty” oraz na wszystkich posiedzeniach Pomorskiego Zarządu Wojewódzkiego i zebraniach kół dyskusji o przyszłości Związku, wypracowanie kierunków działań zmierzających do wzrostu liczebności organizacji wojewódzkiej .
 1. Reprezentowanie Związku i występowanie w jego imieniu na terenie działania PZW, kontynuowanie harmonijnej współpracy z jednostkami i instytucjami wojskowymi oraz administracją państwową i samorządową. Zgodnie ze  Statutem Związku, większą rolę w tym zakresie winny spełniać zarządy kół.
 1. Zdecydowana i konsekwentna obrona honoru i godności żołnierz polskiego. Przeciwstawianie się fałszowaniu historii oręża polskiego  i żołnierzy walczących   na wszystkich frontach II wojny światowej.
 1. Zacieśnienie współpracy z organizacjami kombatanckimi i społecznymi skupiającymi weteranów walki i służby w szeregach Wojska Polskiego. Współdziałanie  szczególnie w zakresie aktywizacji społecznego działania członków rodzin żołnierzy, emerytów i rencistów wojskowych. Reprezentowanie  naszej organizacji w składzie  Wojewódzkiej Rady Kombatantów.
 1. Propagowanie  wśród społeczeństwa historii oręża polskiego i tradycji narodowych  ze szczególnym uwzględnieniem młodzieży. Uczestnictwo w obchodach  świąt państwowych i wojskowych w patronackich jednostkach.
 1. Konsekwentne dążenie do zwiększenia liczebności Związku, o pełniących służbę żołnierzy, zwolnionych do rezerwy żołnierzy zawodowych, byłych żołnierzy zawodowych pozostających dotychczas poza Związkiem, a także o ich małżonki   i wdowy po żołnierzach zawodowych.
 1. Doskonalenie pracy komisji działających przy Pomorskim Zarządzie Wojewódzkim i kołach ze szczególnym uwzględnieniem komisji socjalno - zdrowotnych.
   
 2. odejmowanie działań zmierzających do poprawy warunków socjalnych i zdrowotnych członków Związku i żołnierzy nie zrzeszonych, usprawnienie opieki zdrowotnej nad emerytami i rencistami oraz członkami ich rodzin, w szczególności nad ciężko i nieuleczalnie chorymi kierując się Wytycznymi Zarządu Głównego z dnia 16.06.2010r.
   
 3.  Podejmowanie w miarę możliwości, działań zmierzających do poprawy warunków bytowych emerytów i   rencistów wojskowych. Dążenie do przywrócenia waloryzacji płacowej świadczeń emerytalnych i rentowych.
 1. Ocenianie płatności składek członkowskich przez poszczególne koła oraz podejmowanie działań racjonalizujących wydatki na funkcjonowanie Pomorskiego Zarządu Wojewódzkiego.

 

 W celu realizacji powyższych zadań Pomorski Zarząd Wojewódzki zamierza:

           I. W zakresie problematyki organizacyjnej:

 1. Utrzymywać i doskonalić współpracę Pomorskiego Zarządu Wojewódzkiego i Zarządów Kół z instytucjami i jednostkami wojskowymi, zwłaszcza sprawującymi patronat  nad kołami, a także z właściwymi organami administracji rządowej i samorządowej, mającą na celu pogłębienie i rozszerzenie opieki nad kołami działającymi na ich terenie.
   
 2. Dążyć do tworzenia kół środowiskowych ZŻWP –  przy jednostkach , przy których dotychczas niema ma kół lub reaktywować te, które zaprzestały swej działalności a także dążyć do połączeń kół słabych lub mało liczebnych w koła aktywne i większe.
   
 3. Doskonalić pracę kół jako podstawowych jednostek organizacyjnych Związku. Zabiegać aby każde koło miało swoją jednostkę patronacką – wojskową, państwową lub samorządową. Dążyć do zwiększenia frekwencji na zebraniach ogólnych kół oraz zbierania składek członkowskich. Modernizować i usprawniać drogi przepływu informacji w relacji ZW – koła i odwrotnie – dążyć do tego aby z każdym kołem mieć łączność internetową.
   
 4. Kontynuować działalność związaną z występowanie o nadawanie członkom Związku odznaczeń państwowych i resortowych oraz mianowanie na wyższe stopnie wojskowe. Zgodnie z posiadanymi uprawnieniami wyróżniać we własnym zakresie najbardziej zaangażowanych w pracy społecznej i dla dobra Związku i jego członków.
   
 5. Realizować zadania proobronne zgodnie z wytycznymi Zarządu Głównego
   
 6. Doskonalić działalność Związku jako organizacji pożytku publicznego, intensywnie propagować odpis 1% na rzecz Związku lub FPEiRW – racjonalnie wykorzystywać przydzielone środki finansowe na wykonywanie zadań statutowych.

 

 1. W zakresie problematyki społecznej:
 1. Zabiegać o szerokie popularyzowanie problematyki obronnej państwa oraz umacnianie siły i prestiżu Sił Zbrojnych RP wewnątrz Związku i wśród społeczeństwa.
   
 2. Zapewniać popularyzację tradycji oręża polskiego, jego czynu zbrojnego na wszystkich frontach II wojny światowej poprzez planowanie i organizowanie przez PZW i koła Związku różnego rodzaju imprez otwartych dla społeczeństwa, w tym zwłaszcza młodzieży, dążyć do zapewnienia uczestnictwa władz wojewódzkich oraz kół i członków Związku w spotkaniach i uroczystościach organizowanych przez instytucje i jednostki wojskowe, w tym przez kapelanów wojskowych oraz władze samorządowe.
   
 3. Utrzymywać ścisły kontakt z redakcją ,,Głosu Weterana i Rezerwisty”. Wzmóc starania o zwiększenie prenumeraty GWiR. Przyjąć zasadę, że każdy członek władz wojewódzkich oraz kół jest prenumeratorem miesięcznika. Poszukiwać wsparcia finansowego ,,Głosu” wśród członków Związku i od sponsorów. Popularyzować stronę internetową Związku i Pomorskiego Zarządu Wojewódzkiego.
 1. W miarę możliwości popularyzować w centralnych i lokalnych środkach masowego przekazu, na łamach ,,Głosu Weterana i Rezerwisty oraz na naszej stronie internetowej najważniejsze wydarzenia z życia wojewódzkiej organizacji oraz cele i zasady jej działania. Zaktywizować do szerszego działania Klub Korespondentów i Sympatyków GWiR
   
 2. Opracować i przesyłać życzenia dla władz wojskowych i terenowych z okazji świąt państwowych, jednostek wojskowych, rodzajów wojsk oraz noworocznych a także z okazji różnych jubileuszy członków Związku.

III.     W zakresie problematyki socjalnej i zdrowotnej:

 1. Kontynuowanie i pogłębianie współpracy Zarządu Wojewódzkiego z Wojskowym Biurem Emerytalnym i Szpitalem Marynarki Wojennej w Gdańsku – Oliwie w tym organizacja tzw ,,białych sobót”.
   
 2. Przeprowadzić aktywne działania zmierzające do podnoszenia poziomu realizacji opieki specjalnej i paliatywnej dla potrzebujących emerytów i rencistów wojskowych oraz ich rodzin.
   
 3. Bieżąco rozpoznawać sytuację bytową i zdrowotną emerytów i rencistów wojskowych poprzez prowadzenie wywiadów środowiskowych i ustalenie osób wymagających pomocy doraźnej, stałej i specjalnej.
   
 4. Zabiegać o poprawę opieki medycznej nad emerytami i rencistami wojskowymi oraz ich rodzinami zwłaszcza przez szpital Marynarki Wojennej  i MSWiA w Gdańsku.
   
 5. Poszukiwać nowych form działalności wśród byłych żołnierzy zawodowych a także w środowisku cywilnym na rzecz pomnażania środków Fundacji E i RW.
   
 6. Zapoznawać członków wojewódzkiej organizacji z nowymi dokumentami regulującymi sprawy socjalno – zdrowotne, przekazywać te dokumenty dla zarządów kół. Na szczeblu PZW zorganizować szkolenie dla przewodniczących komisji socjalno – bytowych w kołach.
   
 7. Poszukiwanie wśród członków Związku prawników, ekonomistów, specjalistów służb finansowych i innych specjalistów w celu angażowania ich do pracy społecznej na rzecz poradnictwa specjalistycznego byłym żołnierzom zawodowym i ich rodzinom w rozwiązywaniu istotnych dla nich spraw szczególnych.
   
 8. Realizować zadania wynikające z faktu przynależności Związku do organizacji pożytku publicznego.
 1. W zakresie problematyki obronnej:
 1. Umacniać więź z kadrą Wojska Polskiego a zwłaszcza z dowódcami jednostek wojskowych i administracją wojskową na terenie województwa pomorskiego.
   
 2. Rozwijać i poszerzać zakres działalności sportowej i obronnej poprzez organizowanie wspólnie z jednostkami wojskowymi  zawodów strzeleckich oraz pokazów uzbrojenia i sprzętu wojskowego.
   
 3. W pracy ze środowiskiem żołnierzy pozostających w służbie jako najwyższą formę przyjąć powoływanie odrębnych kół przy zarządzie wojewódzkim oraz w jednostkach i instytucjach wojskowych.
   
 4. Organizować w kołach i Zarządzie Wojewódzkim zawody strzeleckie, pokazy sprzętu i uzbrojenia oraz prelekcje w zakresie problematyki proobronnej.
 1. W zakresie problematyki finansowej:
 1. Opracować plan dochodów i wydatków na 2016 rok.
   
 2. Prowadzić w Zarządzie wojewódzkim oraz w kołach rachunkowość zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz.u. nr 121 poz.591 z późn. zmianami) i Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2001r. w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek nie będących spółkami handlowymi, nie prowadzących działalności gospodarczej  (Dz.U.nr 137 poz.1539 z późn. zmianami) oraz Uchwały nr 1/2004 ZG ZBŻZiOR WP z dnia 23 marca 2003r. w sprawie ustalenia dokumentacji oraz zasad prowadzenia rachunkowości w terenowych jednostkach organizacyjnych Związku.
   
 3. Opracować i przesłać do ZG ZŻWP sprawozdania z działalności finansowej za 2015 rok.
   
 4. Prowadzić kontrolę działalności finansowej w PZW i kołach poprzez Wojewódzką Komisję Rewizyjną.
   
 5. Przeprowadzić szkolenie ze skarbnikami kół oraz kontrolę działalności finansowej w wybranych kołach.
   
 6. Poprawić opłacanie składek zracjonalizować wydatki w kołach.
   
 7. Podejmować działania zwiększające dochody PZW,

 

I. W ZAKRESIE PROBLEMATYKI ORGANIZACYJNEJ

 

L.p.

ZAMIERZENIE

ODPOWIEDZIALNY ZA REALIZACJĘ

TERMIN

KOSZT

UWAGI

1

2

3

4

5

6

1.

Posiedzenia Prezydium Zarządu Wojewódzkiego

 

 

Prezes ZW

26.01., 23.02., 12.04, 10.05., 7.06.,

27.09..22.11.,

10.12.

50,-zł

Prezydium godz 09.00

Zarząd Godz. 10.00

Prezesi godz. 11.00

2.

Posiedzenia Zarządu Wojewódzkiego z udziałem Przewodniczącego WKR i SK i spotkania z prezesami kół

\

Prezes ZW

Sekretarz

23.02., 11.06.,

 27.09, 10.12.

100-zł

3.

Robocze spotkanie Prezesa, wiceprezesów, sekretarza, skarbnika

Prezes, Sekretarz ZW

Każdy wtorek

 

 

4.

Spotkanie z Szefem WSzW i Dyrektorem WBE

Prezes ZW,

Na  spotkaniach z prezesami kół

 

 

5.

 

Opracowanie i przesłanie do ZG wymaganych sprawozdań i dokumentów

Prezes ZW, Sekretarz, Skarbnik, prezesi kół

Z kół do 15.01

do ZG do 31.01

 

 

6.

 

Opracowanie ,, Zasadniczych zamierzeń   PZW na 2017 rok”

Sekretarz, Skarbnik

Wiceprezesi ZW

Do 10.12.

 

 

7.

 

Komisyjne sprawdzenie (inwentaryzacja) sprzęty będącego na stanie i w użytkowaniu ZW.

Komisja

Pierwsza dekada października

 

 

8

 

Posiedzenia komisji i zespołów problemowych powołanych przez Zarząd Wojewódzki

Wiceprezesi ZW

wg oddzielnego planu

 

 

9.

 

 

Działanie pełnomocników ZW ds. kontaktów z władzami miast Gdańska, Gdyni, Malborka, Starogardu Gd., Chojnic,  Helu

Prezes

Wiceprezesi

Cały rok

 

 

   10.

Spotkanie Klubu Korespondentów i Sympatyków GWiR

 

 

 

Wiceprezes ds. społ.

Przewodniczący KK

Rzecznik Prasowy

II dekada

pażdziernika

30,-zł

 

1

2

 

3

4

5

6

11.

Szkolenie przewodniczących Komisji Socjalno – Zdrowotnych kół - warsztaty

Wiceprezes PZW ds. S-Z Prezesi kół

7.03

30,-

 

12.

Szkolenie przewodniczących komisji rewizyjnych kół

 

Przewodniczący WKR

17.02

30,-

 

13

Przygotowanie i organizacja spotkania Prezydium PZW z d-cami jednostek opiekujących się kołami

Wiceprezes ds. Org. Obr

Cały rok

 

 

14.

P;osiedzenia Komisji ds. Odznaczeń i Wyróżnień

Komisja

Każdy ostatni poniedziałek  m-ca

 

Godz.11.00

15.

Posiedzenia Zarządu Głównego ZŻWP

 

Członkowie ZG

Kol – R. Czarnota

       -  L. Chumek

10 marca

15 września

 

 

 

 

 

 

16.

Wojewódzkie Obchody XXXV – lecia Związku

 

Komitet Organizacyjny

11 czerwca

 

 

17.

 Centralne Obchody XXXV – lecia Związku

 

ZG ZŻWP

5-6 lipca

 

 

 

Razem koszt

240,-zł

 

 

I. W ZAKRESIE PROBLEMATYKI SPOŁECZNEJ

 

L.p

ZAMIERZENIE

ODPOWIEDZIALNY ZA REALIZACJĘ

TERMIN

KOSZT

UWAGI

1

2

3

4

5

6

1.

Opracowanie i wysłanie listów i pism gratulacyjnych oraz życzeń związanych z jubileuszami, świętami i rocznicami

 

Wiceprezes ds. społecznych, Sekretarz  prezesi kół

cały rok

100 zł

wg terminarza świąt i rocznic

2.

Składanie kwiatów w czasie uroczystości państwowych i wojskowych: przesłanie życzeń

 • Rocznica Konstytucji 3-go Maja (Gdańsk)
 • Rocznica zakończenia II wojny światowej (Gdańsk)
 • Święto Marynarki Wojennej (Gdynia)
 • Święto Wojska Polskiego (Gdańsk, Gdynia)
 • Święto Narodowego Dnia Niepodległości (Gdańsk, Gdynia)
 • Święto Lotnictwa  (Gdynia, Malbork)

 

Prezes ZW

Wiceprezesi

Członkowie ZW

Prezesi kół.

cały rok

 

3 maja

9 maja

28 czerwca

28 listopad

15 sierpnia

11 listopada

28 sierpnia

 

200zł

 

wg terminarza świąt i rocznic

 

PZW

+ koła

3.

Koordynowanie udziału przedstawicieli Związku w uroczystościach państwowych i wojskowych

 

W-ce Prezes ds. społ.

Komisja

 

cały rok

 

-

wg terminarza świąt i rocznic

4,

Organizowanie spotkań z parlamentarzystami RP, przedstawicielami samorządów, środowiskami żołnierskimi i kombatantami.

W-ce Prezes ds. społecznych

Prezesi kół

cały rok

 

-

 

5.

Przesłanie do ZG wniosków o wpisanie do Honorowej Księgi Zasłużonych ZŻWP

 

 

15 lutego

 

 

 

6.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.

Udział przedstawicieli Zarządu Wojewódzkiego oraz korespondentów GWiR w Sejmiku korespond. GWiR

 

Korespondenci

III kwartał

Bydgoszcz

 

 

8.

Uroczyste obchody 77 rocznicy wybuchu II Wojny Światowej

W-ce Prezes  ds. społ

 

01.09.

 

 

9.

Popularyzowanie działalności wojewódzkiej organizacji w środkach masowego przekazu, ze szczególnym uwzględnieniem prasy lokalnej , GWiR internetu

W-ce Prezes  ds. społ

Prezes

Korespondenci

 

cały rok

 

 

10.

Wzmóc działalność na rzecz zwiększenia prenumeraty Głosu Weterana i Rezerwisty

Prezes

W-ce Prezes ds. społ

Prezesi Kół, komisja

cały rok

 

 

11.

 Prowadzenie Kroniki Zarządu Wojewódzkiego

Ppłk Żmijewski

Wiceprezes d/społecznych

 

cały rok

 

100 zł

 

12.

Spotkanie z przedstawicielami Marynarki Wojennej RP i

d-cami jednostek patronackich

Prezes

W-ce Prezesi,

W umówionym terminie

 

 

13..

Opieka społeczna nad miejscami pamięci narodowej w tym cmentarzami i kwaterami wojskowymi na cmentarzach.

W-ce Prezes ds. społ

Prezesi Kół

cały rok

 

 

14.

Zebrania Komisji Społecznej

 

W-ce Prezes ds. społ.

2 x w roku

 

 

15

Opieka nad salą tradycji Pomorskiego Zarządu Wojewódzkiego

Płk Maziarz

W-ce Prezesi

Cały rok

100 zł

 

16.

Przesłanie do ZG wniosków o wpisanie do Honorowej Księgi Zasłużonych  ZŻWP i zgłoszeń do konkursu Człowiek Roku Związku

Prezydium PZW

Do 31.03

 

 

Razem koszt

 

 

500 zł

 

 

III. W ZAKRESIE TEMATYKI SOCJALNEJ I ZDROWOTNEJ

 

L.p.

ZAMIERZENIE

ODPOWIEDZIALNY ZA REALIZACJĘ

TERMIN

KOSZT

UWAGI

1.

Wykonanie sprawozdania rocznego do ZG ZŻ WP

Wiceprezes ds. socjalno zdrowotnych

do 15.11.

 

 

2.

Uzgodnienia z Dyrekcją WBE osób uprawnionych do korzystania z dopłat na opiekunów domowych.

Wiceprezes ds. socjalno zdrowotnych

Cały rok

 

 

3.

Wizyty domowe i w szpitalach u osób niepełnosprawnych, objętych opieką  s-z .oraz innych potrzebujących pomocy

Wiceprezes ds. s-z

Członek komisji s-z

Cały rok

 

 

4.

Prowadzenie konsultacji z komisjami s-z kół celem ustalania osób znajdujących się w trudnych sytuacjach zdrowotnych i materialnych nie objętych dotychczas opieką socjalną

Wiceprezes ds. s-z

Cały rok

 

 

5.

Współpraca z MOPS w Gdyni ,Gdańsku, Helu  i Malborku, Rumi, Chojnicach

Wiceprezes ds. s-z

 

Cały rok

 

 

6.

Kontrola funkcjonowania systemu opieki sprawowanej przez pielęgniarki środowiskowe 7 Szpitala Mar. Woj.

 Wiceprezes ds. S-Z

Cały rok

 

 

7.

Informacje roczne i półroczne  składane PZW dot.

 • wizyt domowych,
 • sytuacji zdrowotno – materialnej osób objętych opieką socjalną

 

Wiceprezes ds. s-a

Komisja socjalno zdr.

czerwiec - grudzień

 

 

8.

Opiniowanie wniosków do FPEiRW o zapomogi

 

Prezes,Wiceprezes ds. S-Z

Komisja S-Z

 

Cały rok

 

 

9.

 

                Koszt  całkowity

 

 

500,-

 

 

IV. W ZAKRESIE PROBLEMATYKI PROOBRONNEJ

 

L.p

ZAMIERZENIE

ODPOWIEDZIALNY ZA REALIZACJĘ

TERMIN

KOSZT

UWAGI

1

2

3

4

5

6

1.

Rozwijać i doskonalić społeczną działalność proobronną przy czynnym udziale byłych żołnierzy zawodowych członków Kół ZŻ WP

Wiceprezes ds. Org. Obr.

Prezesi Kół

cały rok

 

 

2.

Organizować wspólnie z jednostkami patronackimi pokazy sprzętu wojskowego, laboratoriów, i trenażerów dla członków Kół i ich rodzin

Prezesi Kół

Zarządy Kół

Członkowie

cały rok

 

 

3.

Uczestniczyć w strzelaniach kadry jednostek patronackich

dla wyłonienia najlepszych strzelców z danego Koła do zawodów na szczeblu wojewódzkim

Prezesi Kół

członkowie

maj

 

 

4.

Zorganizować zawody sportowo – obronne i strzeleckie  na szczeblu wojewódzkim dla wyłonienia najlepszych strzelców i drużyny żołnierzy rezerwy reprezentującej Pomorski Zarząd Wojewódzki na zawodach centralnych Związku

Wiceprezes ds. obronnych

 

kwiecień

czerwiec

500 zł

 

5

Zawody sportowo – obronne : bieg na orientacje, radionawigacja

Ppłk Ciesielski

maj

 

Na bazie koła nr 22 Chojnice

6.

 

 

Przygotować 3 – osobową reprezentację żołnierzy rezerwy Pomorskiego ZWdo udziału w Centralnych Zawodach Sportowo – Obronnych na szczeblu ZG

Wiceprezes ds. proobronnych

maj - sierpień

 

 

7.

Udział reprezentacji PZW w XIV Centralnych Zawodach Sportowo- Obronnych żołnierzy rezerwy członków ZŻWP

Wiceprezes ds. proobronnych

30 czerweca

 

Warszawa - Wesoła

8.

Złożenie zapotrzebowania na amunicję na 2017r

Wiceprezes ds. proobronnych

15 luty 2016r

 

 

 

Razem koszt

500 zł

 

 

V. W ZAKRESIE PROBLEMATYKI FINANSOWEJ

 

L.P.

ZAMIERZENIE

ODPOWIEDZIALNY

ZA REALIZACJĘ

TERMIN

KOSZT

UWAGI

1.

Odprowadzenie składki do Zarządu Głównego

- I rata

- II rat

Skarbnik PZW

 

25.03.

30.06.

 

 

 

2.

Przesłanie do Zarządu Głównego sprawozdania finansowego za 2014r.

Skarbnik PZW

31.01.

 

 

3.

Opracowanie i i przedstawienie do zatwierdzenia przez PZW preliminarza finansowego na 2017r.

Skarbnik PZW

10.12.

 

 

4.

Opracowanie i przedstawienie PZW:

- oceny realizacji preliminarza finansowego za 2015r.,

- korekty preliminarza na 2016r.

Skarbnik PZW

1.03.

 

 

5.

Przedstawienie PZW bieżącego stanu realizacji preliminarza finansowego.

Skarbnik PZW

1.03.,7.06.,

27.09.,10.12.

 

 

6.

Przedstawienie Prezydium PZW bieżącego stanu realizacji preliminarza finansowego

Skarbnik PZW

9.02.,13.04.,

27.09.,22.11.

 

 

7.

Szkolenie skarbników kół

Skarbnik PZW

II dekada października

30 zł

 

8.

Złożenie wniosków do planu współpracy jednostek wojskowych z organizacjami społecznymi

Prezesi kół

do 8.09.

 

 

9.

Złożenie wniosków do władz samorządowych, gospodarczych i usługowych o wsparcie zamierzeń organizowanych przez Pomorski Zarząd Wojewódzki i koła

Skarbnik PZW

Prezesi kół

Do 30.09

 

 

 

SPRAWOZDANIA I INFORMACJE
 1. Z Zarządu Wojewódzkiego do Zarządu Głównego
L.p

Rodzaj dokumentu  - sprawozdania

Termin realizacji

 

Uwagi

1.

Opracowanie i przesłanie do Zarządu Głównego sprawozdania statystycznego i opisowego z działalności Zarządu Wojewódzkiego i kół za rok 2015

Do 31 stycznia 2016r

Na otrzymanych drukach

2.

Przesłanie sprawozdania finansowego za rok 2015

Do 31 stycznia 2016r.

 

 

 
Licznik odwiedzin: 163220