Biuro Zarządu:

ul. Sienkiewicza 8, 80-227 Gdańsk


NIP: 957090691

tel: 727 008 103

tel: 505 438 974

e-mail: biuro@zzwp.pomorskie.pl , pzw.biuro@wp.pl

Polityka Senioralna na lata 2014-2020 - I Kongres Zdrowego Starzenia

           Poniżej zamieszczamy interesujący materiał, zawarty w Aktualnościach na stronie interenetowej Związku - do wiadomości naszych Internautów.

           Rząd w grudniu 2013 r. przyjął założenia Długofalowej Polityki Senioralnej na lata 2014-2020. To pierwszy ogólnopolski program dla osób starszych. Zakłada on m.in. aktywne starzenie się w dobrym zdrowiu, większy udział w życiu społecznym i solidarność międzypokoleniową. W dniach 30-31 stycznia 2014 r. w Warszawie odbył się I Kongres Zdrowego Starzenia. Spotkanie było okazją do szerokiej dyskusji nad postępami prac na rzecz zdrowego i aktywnego starzenia się. W debatach wziął udział Minister Zdrowia – Bartosz Arłukowicz oraz Minister Pracy i Polityki Społecznej – Władysław Kosiniak-Kamysz, którzy ogłosili założenia długofalowej polityki senioralnej. Kongres został otwarty przez Marszałek Sejmu Ewę Kopacz. Z ramienia Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w obradach uczestniczyli: płk Aleksander Kubacki, ppłk Artur Malinowski oraz kol. Ryszard Dryński.

         Rządowe założenia polityki senioralnej stanowią kompleksowy dokument, który zawiera informacje o kwestiach  zdrowia i bezpieczeństwa osób starszych, ich aktywności zawodowej, społecznej oraz relacji międzypokoleniowej. Dokument pokazuje, że ważne są działania władz centralnych, władz samorządowych oraz sektora prywatnego i instytucji pozarządowych. Główne przesłanie tego dokumentu to zagospodarowanie potencjału osób starszych na rynku pracy oraz forum aktywności społecznej, w tym aktywności edukacyjnej.

         W dokumencie Rząd odnosi się do kwestii  dostępności usług opiekuńczych, medycznych dla osób starszych. Identyfikuje istniejące już w tym deficyty, a biorąc pod uwagę znaczący proces starzenia się społeczeństwa, podwojenia liczby osób w wieku 60+ i więcej w następnym dziesięcioleciu. Oznacza to, że działania muszą być podjęte tu i teraz przez rząd na okres siedmiu lat.  Generalnie, polityka senioralna w Polsce jest to ogół celowych działań organów administracji publicznej wszystkich szczebli oraz innych organizacji i instytucji, które realizują zadania i inicjatywy kształtujące warunki godnego i zdrowego starzenia się.

         Celem polityki senioralnej będzie wspieranie i zapewnienie możliwości aktywnego starzenia się w zdrowiu oraz możliwości prowadzenia w dalszym ciągu samodzielnego, niezależnego i satysfakcjonującego życia, nawet przy pewnych ograniczeniach funkcjonalnych. Założenia, choć mają charakter ramowy, to jednocześnie stanowią konkretny zestaw koniecznych działań w obszarze polityki senioralnej w Polsce, który jest kierowany do szerokiego grona odbiorców.  

         Po pierwsze do społeczeństwa, które ze względu na swoje kompetencje i potencjał stanowi kluczowy element w procesie budowania i rozwoju polityki aktywnego i zdrowego starzenia się.

         Po drugie do władz publicznych wszystkich szczebli, sektora prywatnego oraz pozarządowego i partnerów społecznych, których działania pozwolą na odpowiednie zagospodarowanie aktywów wynikających z wydłużania życia. Tak zdefiniowani adresaci działań, w obszarze polityki senioralnej oraz ich ścisła wzajemna współpraca, będą stanowiły o skuteczności realizacji głównego celu polityki senioralnej – poprawy sytuacji osób starszych dla godnego starzenia się w dobrym zdrowiu.

         W ostatnich dniach stycznia, w warszawskiej Galerii Porczyńskich, spotkali się czołowi eksperci z zakresu medycyny i socjologii oraz przedstawiciele administracji rządowej i samorządu, by omówić postępy w realizacji działań na rzecz budowy podstaw zdrowego starzenia się w Polsce. Celem zorganizowanego przez „Fundację na rzecz Zdrowego Starzenia się” Kongresu było uzgodnienie celów, najważniejszych wyzwań oraz działań koniecznych dla wdrożenia długofalowej polityki senioralnej.

         Znaczenie Kongresu dla przyszłości Polski najlepiej obrazują liczby. Według danych Głównego Urzędu Statystycznego w najbliższym ćwierćwieczu o 4 miliony spadnie liczna osób w wieku produkcyjnym, a ludność Polski zmniejszy się o 2,1 miliona. W analogicznym okresie oczekujemy podwojenia liczby obywateli powyżej 65 lat, co oznacza, że na jedną osobę w wieku emerytalnym przypadną zaledwie dwie pracujące.

         W realizację Kongresu Zdrowego Starzenia, jako współorganizatorzy włączyli się: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwo Zdrowia oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki, a także miasto stołeczne Warszawa. Honorowym patronatem wydarzenie to objęli: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Sejm Rzeczpospolitej Polskiej, Rzecznik Praw Obywatelskich, Wojewoda Mazowiecki, samorząd Województwa Mazowieckiego oraz Instytut Lecha Wałęsy.

         Uroczystego otwarcia Kongresu, 30 stycznia 2014 r., dokonał Marszałek Sejmu - Ewa Kopacz. Inauguracyjne przemówienie wygłosił były prezydent Lech Wałęsa. Następnie został odczytany list prezydenta Bronisława Komorowskiego skierowany do  uczestników Kongresu. W imieniu Komisji Europejskiej przemówienie wygłosił przedstawiciel Dyrekcji Generalnej Zdrowia i Ochrony Konsumentów.

         Podsumowania oficjalnej części Kongresu dokonał prof. Bolesław Samoliński, Krajowy Konsultant w dziedzinie Zdrowia Publicznego, Przewodniczący Rady ds. Polityki Senioralnej oraz inicjator powołania „Fundacji na rzecz Zdrowego Starzenia się”. „Pierwszy Kongres Zdrowego Starzenia podsumował niezwykle ważny okres prac politycznych i społecznych ostatnich dwóch lat w zakresie tworzenia polityki senioralnej. Celem dyskusji było znalezienie metod i środków, pozwalających z optymizmem spojrzeć na zagadnienie zdrowego i aktywnego starzenia” - powiedział prof. Samoliński.

         Pierwszego dnia uczestnicy Kongresu wzięli udział w pięciu sesjach plenarnych. Wprowadzeniem do dyskusji było przedstawienie przez profesorów Janusza Czapińskiego, Tomasza Zdrojewskiego oraz Tomasza Grodzickiego diagnozy społecznych i zdrowotnych uwarunkowań starości. W pierwszym bloku dyskusji, których tematem były stojące przed Polską wyzwania w zakresie polityki senioralnej, wzięli m.in. udział ministrowie: Władysław Kosiniak-Kamysz, Bartosz Arłukowicz oraz Andrzej Biernat. Wśród panelistów znaleźli się m.in. prof. Irena Lipowicz - Rzecznik Praw Obywatelskich, Tomasz Latos - przewodniczący Sejmowej Komisji Zdrowia oraz Andrzej Malinowski - Prezydent Pracodawców RP. W trakcie sesji popołudniowych eksperci dyskutowali nad rolą innowacji w polityce senioralnej oraz nad priorytetami w ochronie zdrowia. Prezentacja Ministra Pracy i Polityki Społecznej wyznaczyła kierunek polskiej polityki senioralnej w nadchodzących latach. Kolejne sesje podjęły tematykę skonsolidowanej opieki nad seniorami, starzejącego się społeczeństwa w kontekście zdrowia publicznego oraz inwestycji w zdrowie w ramach projektu „Zdrowi - Aktywni - Konstruktywni”. Potrzebę pogłębionej dyskusji, a także aktywnej polityki na rzecz zdrowego starzenia się uzasadniają niepokojące dane demograficzne. Rosnąca średnia długość życia oraz trwały spadek liczby narodzin stanowią jedno z największych wyzwań stojących przed większością krajów europejskich.

         Trend, który do niedawna dotyczył jedynie zamożnych społeczeństw zachodnich, stał się narastającym problemem również dla krajów rozwijających się - w tym Polski. Według danych Głównego Urzędu Statystycznego między 2010 a 2035 r. liczba osób w wieku produkcyjnym zmniejszy się z 25,9 mln do 21,8 mln. W tym samym czasie prognozowana liczba mieszkańców Polski zmaleje o ponad 2,1 mln osób – o tyle mniej będzie, więc potencjalnych podatników.    Jednocześnie w znacznym stopniu zwiększy się udział w populacji osób w wieku późnej starości (80 lat i więcej) - z około 3,5% populacji obecnie do ponad 7,2%. W roku 2035 takich osób będzie w Polsce ponad 2,5 mln. Trend ten stanowi zagrożenie dla kondycji polskiej gospodarki, która straci piątą część kapitału ludzkiego i obciążona zostanie kosztami opieki medycznej nad rosnącą liczbą osób starszych.
Licznik odwiedzin: 201997