Biuro Zarządu:

ul. Sienkiewicza 8, 80-227 Gdańsk


NIP: 957090691

tel: 727 008 103

e-mail: biuro@zzwp.pomorskie.pl , pzw.biuro1@wp.pl

Konto bankowe: 06 1020 1811 0000 0002 0014 8486

Posiedzenie Prezydium PZW ZŻWP 11.10.2021r.

Prezes Pomorskiego Zarządu Wojewódzkiego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego ppłk Zbigniew Drozdek przywitał przybyłych 7 członków Prezydium (lista uczestników posiedzenia w załączeniu) przedstawiając im główne cele spotkania. Pierwszym celem było przygotowanie materiałów na posiedzenie Zarządu Wojewódzkiego, które odbędzie się w dniu 25.10.2021 r., natomiast drugim istotnym celem są przygotowania do XI Zjazdu Delegatów Pomorskiej Organizacji Wojewódzkiej. Następnie przyjęto przedstawiony przez Prezesa PZW ZŻWP porządek dnia.

Przystępując do przygotowania posiedzenia Zarządu omówiono Porządek dnia wg którego będzie odbywało się to posiedzenie.

Przygotowana uchwała nr 55 Prezydium Pomorskiego Zarządu ZŻWP z dnia 11.10 br. w sprawie zwołania posiedzenia Zarządu Wojewódzkiego ZŻWP z udziałem Przewodniczących Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej i Wojewódzkiego Sądu Koleżeńskiego oraz prezesów kół w dniu 25.10.2021 r. o godz. 11.00 w Centrum Wsparcia i Informacji Organizacji Pozarządowych al. Grunwaldzka 5 w Gdańsku została przyjęta przez aklamację.

Kolejnym analizowanym dokumentem było sprawozdanie z działalności PPZW ZŻWP, które zostanie uzupełnione o wydarzenia z ostatniego (udział w Sesji OPS) i przyszłego tygodnia ( udział delegacji w uroczystości 12.10, koncert Weterana w ECS) przed posiedzeniem Zarządu. Uchwała nr 56 będzie dokumentem przyjmującym przez Zarząd sprawozdanie z działań Prezydium między posiedzeniami.

Przedmiotem dłuższej dyskusji był projekt Ramowego planu zasadniczych zamierzeń PZW ZŻWP na 2022 rok. W toku sporządzania projektu i kopiowania ubiegłorocznych zamierzeń, które powtarzają się co roku, w dokumencie znalazło się wiele literówek do poprawienia, głównie dat.(zgłosił je kol. Janusz Wąsowski). Do projektu uchwały nr 57 w sprawie przyjęcia Ramowego Planu Zamierzeń PZW ZŻWP na 2022r. nie wniesiono żadnych uwag. Dyskutowano także jak pomóc opadającym kołom naszego Związku?, jak przeciwdziałać ich rozwiązaniu?, jak uratować pozostałych członków?

Następnie omawiano Plan przychodów i wydatków oraz projekt uchwały nr 58 dotyczącej zatwierdzenia planu dochodów i wydatków na 2022r. Dokumenty pozostały w dotychczasowym kształcie.

W drugiej części spotkania dyskusja skupiła się na przygotowaniach do XI Zjazdu POW ZŻWP. Prezes Zarządu poinformował, że z kontaktów z Urzędem Miasta ( dyr. Maciej Kukla) wynika, że Zjazd odbędzie się 4.12. br. w Hewelianum na Górze Gradowej w Gdańsku. Informacja ta wymaga jeszcze potwierdzenia. W Zjeździe wezmą udział tylko delegaci (50 osób) poszczególnych kół oraz zaproszony reprezentant Zarządu Głównego ZŻWP. Gościem zjazdu będzie przedstawiciel władz krajowych. Należy określić jakie problemy powinien poruszyć przedstawiciel władz krajowych biorący udział w naszym Zjeździe?

Po zjeździe odbędzie się w tym samym miejscu noworoczne spotkanie żołnierskich pokoleń. W spotkaniu tym weźmie udział łącznie 80 osób (50 delegatów oraz 30 gości). Prezesi kół proszeni są o zgłaszanie propozycji zaproszonych gości jako uzupełnienie sporządzonej przez Prezesa PZW ZŻWP listy gości. Omawiano także kwestie uhonorowania zasłużonych dla ZŻWP urzędników, prezydent miasta Gdańska, urzędu marszałkowskiego za bliska współpracę i wsparcie. PZW ZŻWP ma w dyspozycji medale 40-lecia Związku oraz medale Za zasługi dla ZŻWP.

Program Zjazdu oraz spotkania żołnierskich pokoleń jest już ustalony. Z dotychczasowych ustaleń wynika, że następujące osoby mogą pełnić funkcje przewodniczącego obrad - płk Wiesław Rutkowski, przewodniczącej komisji mandatowej- kmdr Bożena Szubińska, protokolanta - płk Jerzy Maliszewski, przewodniczącego komisji uchwał i wniosków- ppłk Leszek Chumek. Brakuje aktualnie kandydata na przewodniczącego komisji wyborczej. Prezesi kół są proszeni o zgłaszanie kandydatów do pracy w poszczególnych komisjach podczas Zjazdu. Płk Rutkowski zaproponował powołanie komisji do głosowań jawnych oraz osobnej komisji do głosowań tajnych. W najbliższym czasie zostanie przedstawiony odpowiedni projekt powołania takich komisji.

Z nadesłanych dotychczas protokołów z poszczególnych kół po przeprowadzeniu zebrań sprawozdawczo-wyborczych wynika, że doszło do zmiany prezesa koła nr 4 - jest nim ppłk Roman Wiktor. Delegatami na Zjazd są ppłk Leszek Chumek i ppłk Edmund Biernaczyk – z koła nr 4, płk Jerzy Maliszewski i kmdr por. Jerzy Szubert – z koła nr 32 oraz płk Wiesław Rutkowski, sierż. pchor. Edmund Stachowicz i mjr Stefan Scharmach z koła nr 34.

W Zjeździe będzie uczestniczył poczet sztandarowy z Gdańska z Niebieskich Beretów. Zaproponowano przygotowanie podziękowań dla odchodzących prezesów kół, za ich pracę w tej kadencji. Ustalenie szczegółowej listy nazwisk będzie możliwe dopiero po zakończeniu kampanii sprawozdawczo-wyborczej.

Dyskutowano także o przygotowaniu materiału audio-wizualnego lub prezentacji na temat ostatniej kadencji oraz 40-leciu Związku na Zjazd, a także spotkanie żołnierskich pokoleń. Dobrze byłoby także zaprezentować nasze kroniki związkowe z ostatniej kadencji oraz wyłożyć księgę wpisów podczas spotkania, dla upamiętnienia tego wydarzenia.

Na tym samym posiedzeniu zostanie przekazana dokumentacja i wytyczne do wykonania sprawozdań rocznych, które zostaną sporządzone dla poszczególnych kół przez ppłk Zbigniewa Drozdka, kmdr Bożenę Szubińską i mjr Sławomira Bielaka w wersji papierowej, a po zjeździe dostarczone formularze elektroniczne.

Ppłk Janusz Wąsowski poinformował, że nie będzie kandydował do Prezydium Pomorskiego Zarządu Wojewódzkiego ZŻWP w kolejnej kadencji i podziękował za dobrą współpracę, obiecując jednocześnie udział w Zjeździe.

 

Sekretarz PZW ZŻWP

kmdr w st. spocz. Bozena Szubińska

 
Licznik odwiedzin: 447453