Biuro Zarządu:

ul. Sienkiewicza 8, 80-227 Gdańsk


NIP: 957090691

tel: 727 008 103

tel: 505 438 974

e-mail: biuro@zzwp.pomorskie.pl , pzw.biuro@wp.pl

Pierwsze posiedzenie Prezydium PZW

           We wtorek 14 grudnia 2021 roku odbyło się posiedzenie Prezydium PZW ZŻWP. W naradzie udział wzięli kol. kol. prezes ppłk Zbigniew Drozdek, wiceprezesi kmdr Bożena Szubińska i kmdr Roman Augustyniak, sekretarz ppłk Zbigniew Olszewski oraz skarbnik mjr Sławomir Bielak. Przed posiedzeniem kol. kpt. Bogdan Wilk przekazał obowiązki wiceprezesa ds. socjalno-zdrowotnych kol. kmdr. Romanowi Augustyniakowi. Zapoznano się z czystopisem protokołu z XI Zjazdu Delegatów Pomorskiej Organizacji Związkowej, którzy przesłał na adres PZW kol. płk Jerzy Maliszewski. Protokół był ostatnim dokumentem dołączonym do sporządzonej w poprzednim tygodniu teczki zawierającej materiały sporządzone w czasie przygotowań i obrad Zjazdu. Do komputera Zarządu został wgrany folder zawierający dokumenty zjazdowe w wersji elektronicznej.

         Kol. ppłk Zbigniew Drozdek poinformował uczestników narady o działaniach w poprzednim tygodniu, a m. in. o rozmowach telefonicznych, jakie przeprowadził z por. mar. Mirosławem Zeidlerem w sprawach, związanych z możliwościami odrodzenia struktury związkowej w Wejherowie. Postanowiono także podjąć stosowne rozmowy na rzecz wsparcia tej inicjatywy ze prezesa Zarządu Okręgowego Związku Inwalidów Wojennych pana płk. Stanisława Skrzypskiego, który będzie uczestnikiem spotkania opłatkowego środowisk kombatanckich Wejherowa. W celu realizacji punktu Uchwały Programowej dotyczącej zaktywizowania działań w środowisku podchorążych i oficerów rezerwy została także przeprowadzona rozmowa z kol. sierż. pchor. Edwardem Stachowiczem. Wyraził on poparcie dla tej idei oraz gotowość do spotkania się w większym gronie na początku 2022 roku. Z rozmów przeprowadzonych m.in. z prezesami kół nr 4 i 21M wynika, że w tych kołach znajdują się podchorążowie i oficerowie, którzy nie byli żołnierzami zawodowymi. Członkowie Prezydium uznali, że należy kontynuować podjęte działania, a kol. por. mar. Mirosława Zeidlera należałoby włączyć do działań podejmowanych przez Prezydium.

         Kol. ppłk Zbigniew Drozdek poinformował o uczestnictwie w spotkaniu opłatkowym w kole nr 10 „Niebieskie Berety”. Jako goście uczestniczyli w nim pan gen. broni Zbigniew Głowienka, prezes Stowarzyszenia Żołnierzy i Sympatyków „Niebieskich Beretów” pan płk Andrzej Morawiec i pan płk Tadeusz Jabłoński - wiceprezes. Spotkanie upłynęło w koleżeńskiej atmosferze. Podkreślano, że gdańskie koła Związku zrzeszają osoby w podeszłym wieku i borykające się z różnymi dolegliwościami zdrowotnymi. Z tego względu nie mogą uczestniczyć w uroczystościach patriotycznych organizowanych przez władze Miasta Gdańska. Zapewnienie liczniejszej obecności członków Związku w uroczystościach organizowanym przez władze Gdańska w kontekście uzyskanego i deklarowanego przez nie wsparcia jest poważny problemem, który powinien być rozwiązany przez Prezydium jak najszybciej.

           Na zaproszenie dowódcy szwadronu rekonstrukcyjnego im. 4 Pułku Ułanów Zaniemenskich kol. ppłk Z. Drozdek uczestniczył w ich spotkaniu opłatkowym. W spotkaniu uczestniczyli także przedstawiciele innych organizacj, w tym prezes Zarządu Okręgowego Związku Inwalidów Wojennych pan płk Stanisław Skrzypski i prezes Morskiego Klubu Seniorów Lotnictwa pan kmdr Paweł Padias. Ze strony Związku udział wzięli przedstawiciele koła nr 21 z Gdyni - Babich Dołów na czele z prezesem kol. kmdr. por. Markiem Sikorskim; kol. st. chor. szt. Józef Kaczor - sekretarz koła nr 30 i kol. płk Ryszard Łotysz z koła nr 11. Ppłk Z. Drozdek został wyróżniony medalem „Za Zasługi dla szwadronu im. 4 Pułku Ułanów Zaniemeńskich. W spotkaniu podkreślono zasługi grup rekonstrukcyjnych w kształtowaniu wiedzy o tradycji Polskich Sił Zbrojnych. Po spotkaniu prezes PZW przeprowadził rozmowy telefoniczne z kol. płk. pil. Waldemarem Szlachtą na temat nawiązania współpracy z działającymi na terenie działania Pomorskiej Organizacji Wojewódzkiej ZŻWP stowarzyszeń lotnictwa wojskowego, natomiast z kol. mjr. Stefanem Scharmachem o możliwościach współpracy z grupami rekonstrukcyjnymi.

        W czasie dyskusji członkowie Prezydium kol. kol. mjr Sławomir Bielak i kmdr Roman Augustyniak przedstawili swoje uwagi odnośnie współpracy z organizacjami pro obronnymi. Ich zdaniem, należy mieć na uwadze, że w niektórych organizacjach znajdują się osoby, które chcą błyszczeć, a nie działać w interesie swoich środowisk. Przyjęto wniosek, że należy kontynuować działania na rzecz umacniania kontaktów z grupami rekonstrukcyjnymi i organizacjami zrzeszającymi byłych wojskowych.

       Prezes PZW ZŻWP przedstawił projekt uchwały nr 1 w sprawie powołania kol. kmdr. dr. Krzysztofa Zabieglińskiego na rzecznika prasowego Pomorskiego Zarządu Wojewódzkiego ZŻWP. Za przyjęciem uchwały głosowało 5 osób. Głosów wstrzymujących się i przeciw nie było. Z uznaniem przyjęto zmiany, następujące na stronie internetowej PZW.

      Kolejnym tematem posiedzenia był projekt „Regulaminu Organizacyjnego Pomorskiego Zarządu Wojewódzkiego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego. W czasie dyskusji stwierdzono, że powinien być przeredagowany. Obowiązki niektórych osób funkcyjnych są np. skarbnika są zbyt rozbudowane. W związku z potrzebą rozszerzenia działalności na nowe kierunki działalności, a tym samym stworzenia nowych dotychczas nie istniejących funkcji, dyskusja na temat Regulaminu będzie przedmiotem niejednego spotkania.

      Członkini i członkowie Prezydium zaprenumerowali Głos Weterana i Rezerwisty, uznając potrzebę utrzymania organu prasowego Związku i dając przykład członkiniom i członkom Pomorskiej Organizacji Wojewódzkiej ZŻWP.

        W dalszej części kol. kmdr Bożena Szubińska udzieliła instruktażu co do sposobu obsługiwania poczty internetowej zarządu wojewódzkiego i przesyłania wiadomości do kół. Ustalono, ze do przesyłania dokumentów i materiałów dotyczących działalności związkowej powinno odbywać się za pośrednictwem skrzynki pocztowej zarządu wojewódzkiego.

       Ppłk Zbigniew Drozdek poinformował, że na okres Świąt Bożego Narodzenia wyjeżdża do Giżycka. W czasie nieobecności prezesa jego obowiązki będzie pełniła kol. kmdr Bożena Szubińska. Następne posiedzenie Prezydium PZW odbędzie się 4 stycznia 2022r.

Tekst: Z. Drozdek
Foto: B. Szubińska








Licznik odwiedzin: 432971